Algemene waterkwaliteit

De waterkwaliteit in het beheersgebied van de Schipbeek is door de jaren heen sterk veranderd. Vanaf eind 19e eeuw stond de beek in toenemende mate onder invloed van intensivering van de landbouw. Via bemesting, uit- en afspoeling van landbouwgronden en rioollozingen zijn verontreinigende stoffen zoals bestrijdingsmiddelen, nutriënten (voedingsstoffen voor planten, veelal stikstof en fosfaat) en zware metalen in de beek terecht gekomen. Al eerder zijn grote delen van de beek gegraven of rechtgetrokken ten behoeve van de scheepvaart en landbouw, die de natuurlijkheid en dus de (ecologische) waterkwaliteit niet ten goede kwam. Vanaf de jaren ‘60 is er meer aandacht voor het verbeteren van de waterkwaliteit. Sinds de invoer van de KRW in 2000 is deze aandacht nog groter geworden. Dit heeft geleid tot striktere milieueisen voor onder andere de landbouw en rioolwaterzuiveringen en het terugbrengen van het aantal overstorten.

Deze maatregelen hebben onder andere geleid tot minder schadelijke lozingen van industrieel en huishoudelijk afvalwater op het oppervlaktewater en schoner effluent (het in de rioolwaterzuiveringsinstallatie gezuiverde water dat geloosd wordt op oppervlaktewater) van de RWZI (rioolwaterzuivering) bij Holten. Tevens is de laatste jaren veel hemelwater (regen en sneeuw) afgekoppeld van het rioolstelsel en zijn gescheiden riool stelsels aangelegd waardoor het riool minder vaak overstort (noodvoorziening in een rioolstelsel waarmee bij grotere buien regenwater en verdund rioolwater op het oppervlaktewater wordt geloosd). Ook is de beek op sommige plaatsen natuurlijker ingericht met natuurvriendelijke oevers en vispassages. Door deze ontwikkelingen is de waterkwaliteit verbeterd (zie waterrapport).

Over het algemeen geldt dat de ecologie in de watergangen baat heeft bij een smalle watergang met voldoende stroomsnelheid. Daarnaast is variatie onder water nodig. Een gevarieerde flora en fauna vraagt om afwisseling van vegetatie, zandbanken, slibafzettingen, stroomkuilen, dood hout en detritusbanken. Vaak ontbreken meerdere van deze elementen. En is sommige gevallen hebben hoge fosfaat en ammoniumgehalten een negatief effect op gewenste flora en fauna.

Kaart 6 KRW

Kaart 6.1: KRW Waterlichamen in beheersgebied Oude IJssel.

Let op: de KRW-naamgeving/begrenzing kan afwijken van de gebruikelijke naamgeving

Voor de KRW zijn in het beheersgebied 8 waterlichamen vastgesteld (zie tabel 6.1 en kaart 6.1). De Schipbeek is als enige getypeerd als ‘R6’-riviertje, het vormt de verbinding tussen bovenstroomse watergangen en de IJssel. Vier beken zijn getypeerd als R5. Door menselijke aanpassingen zijn de Schipbeek en de beken ‘sterk veranderd’. De Dortherbeek Oost en West en het zuidelijk afwateringskanaal zijn getypeerd als M1a (kunstmatige watergangen). De actuele KRW-waterkwaliteit wordt bijgehouden in factsheets (formulieren waarin de kenmerken, doelen en maatregelen voor waterlichamen worden beschreven). Eens per 2 tot 4 jaar wordt een waterrapport opgesteld. Dit is een waterschapsbrede beschrijving met onder meer de toestand en ontwikkeling van de waterkwaliteit.

Tabel 6.1: Typering van waterlichamen in beheersgebied Schipbeek

6.1

Literatuur

Zie bibliotheek voor digitaal beschikbare documenten.

[012A] Waterrapport 2008-2011 (Rapport, 2012)
[013A] Waterrapport 2011-2014 (Rapport, 2015)
[014A] KRW factsheets (factsheets, 2013)
[015A] Factsheets waterlichamen Actualisatie waterkwaliteitsopgave Periode 2016-2021 (Factsheets, 2014)
[019A] Hoofdrapportage KRW voor het beheergebied van waterschap Rijn en IJssel (Rapport, 2007)
[024SB] Gebiedsdocument KRW Waterlichaam Schipbeek (conceptrapport, 2007)
[037SB] Waterkwaliteitsrapportage 2010 (rapport, 2011)

Websites

Waterrapport 2011-2014 op sharepoint: http://sharepoint.wrij.nl/plein/Organisatie/KA/Gedeelde%20%20documenten/Waterrapport%20definitief.pdf#search=waterrapport

http://www.wrij.nl/waterbeheerplan/