Algemeen: Beheersgebied Schipbeek

De beek ontspringt op 59 m+NAP in Duitsland en mondt uit in de IJssel op circa 4 m+NAP. De totale lengte is 85 km (tabel 3.1). In het Duitse deel is het verhang groot, namelijk 1‰. In Nederland neemt het verhang af naarmate de beek dichter bij de IJssel komt. De beek passeert de grens bij de Haarmühle. Vanaf hier heet de beek Buurserbeek. Na 26 km gaat de Buurserbeek over in de Schipbeek. De Schipbeek wordt onder het Twentekanaal geleid en stroomt richting Deventer om daar uit te monden in de IJssel. De totale breedte van de watergang neemt toe van 6 m bij de grens tot ongeveer 24 meter bij Deventer. Er zijn verschillende zijtakken die uitmonden in de Buurserbeek en Schipbeek. De Slinge en het zuidelijke Afleidingskanaal monden uit in het Twentekanaal. Op enkele plaatsen is ook de mogelijkheid om water af te laten (zie peilbeheer).

Kaart 3.1 Watersysteem

Kaart 3.1: Watersysteem beheersgebied Schipbeek Kaart 3.1 (pdf, 4.5 MB)

De Schipbeek reageert erg snel op neerslag mede als gevolg van de bodemopbouw en het hoogteverschil. In het beheersgebied staan circa 301 stuwen en 7 gemalen voor peilbeheer en waterverdeling. De totale lengte aan watergangen in het beheersgebied is ruim 500 km. De Schipbeek-Buurserbeek ligt in het geheel binnen kades en keringen om het achterland te beschermen tegen overstromingen (zie Waterveiligheid).

In het beheersgebied liggen enkele stedelijke kernen, de voornaamste zijn Neede, Holten, Markelo en Bathmen. Helemaal in het westen stroomt de Schipbeek langs Deventer naar de IJssel. Deventer behoort tot het beheersgebied van Waterschap Groot Salland en staat waterhuishoudkundig los van de Schipbeek. De kernen liggen doorgaans op hogere zandgronden. Het stedelijk water bestaat uit enkele vijvers en/of kleinere watergangen. De RWZI (rioolwaterzuivering) Holten ligt ongeveer 3 km ten zuiden van Holten direct aan de Schipbeek. In Waterkwaliteit is de invloed van de RWZI op de waterkwaliteit in de Schipbeek beschreven.

Tabel 3.1: Watersysteemkenmerken van watergangen in het beheersgebied Schipbeek

3.1

Literatuur

Zie bibliotheek voor digitaal beschikbare documenten.

[002A] Zuordnung der kommunalen Kläranlagen und industriell-gewerblichen Einleitungen zu den jeweiligen Wasserkörpern (factsheet)
[003SB] Herinrichtingprojecten in het stroomgebied van de Buurserbeek/Schipbeek: terug naar 1850? (Rapport, 2013)
[004A] Gij beken eeuwig vloeiend; Water in de streek van Rijn en IJssel’ (Boek, 2000).
[004SB] De Buurserbeek, terug naar vroeger (Rapport, 2003)
[009SB] Herstelmogelijkheden Buurserbeek Effectenstudie (Rapport 1999)
[010SB] Inundatie (overstroming van gebieden) en meandering (proces waardoor beken en rivieren kronkelen) een aangename verandering (1999)
[013SB] Gewässersteckbrief Ahauser Aa, tabel 1,2-7 (factsheet)
[014A] KRW factsheets (formulieren waarin de kenmerken, doelen en maatregelen voor waterlichamen worden beschreven) (factsheets, 2013)
[015A] Factsheets waterlichamen Actualisatie waterkwaliteitsopgave Periode 2016-2021 (Factsheets, 2014)
[018SB] Waterschap de Schipbeek 1881-1981 (Boek, 1981)
[023SB] Detailkaart watersysteem Schipbeek, bijlage 3 Calamiteitenbestrijdingsplan wateroverlast en watertekort (kaart, 2013)
[024SB] Gebiedsdocument KRW Waterlichaam Schipbeek (conceptrapport, 2007)
[026SB] Gebiedsrapportage KRW Waterlichaam Buurserbeek (Rapport, 2008)
[029SB] Gebiedsrapportage KRW Waterlichaam Elsbeek (Rapport, 2008)
[030SB] Gebiedsrapportage KRW Waterlichaam Oude Schipbeek (Rapport, 2008)
[031SB] Gebiedsrapportage KRW Waterlichaam Schipbeek (Rapport, 2008)
[032SB] Gebiedsrapportage KRW Waterlichaam Zoddebeek (Rapport, 2008)

http://watererfgoed.wrij.nl/