Zuidelijk afwateringskanaal

Het stroomgebied van het Zuidelijke afleidingskanaal ligt tussen de Buurserbeek-Schipbeek (noordelijk) en de Berkel en Bolksbeek (zuidwestelijk). Het Zuidelijk afwateringskanaal een aaneenschakeling van watergangen bestaande uit de Mallemsche- en Ruskemorsgoot, Elsmansgoot en Bollertsgoot & Koningsbeek en het Zuidelijk Afwateringskanaal (zie kaart 3.3). Kaart 3.3 zakKaart 3.3 Watersysteem van het Zuidelijk Afwateringskanaal

De oorsprong van de watergang ligt ten zuidoosten van Neede. Hier is de watergang smal en ondiep. Het water stroomt vervolgens zuidelijk van Neede, Noordijk en het Noordijkerveld.

Het Noordijkerkanaal ontwatert het Noordijkerveld en wordt ook gevoed door de Ravenhorsterveldleiding, die via een syphon onder de Buurserbeek door stroomt. Benedenstrooms van het Noordijkerveld bij Gelselaar komen het Noordijkerkanaal en de Bollertsgoot & Koningsbeek samen. Vanaf hier heet de watergang officieel Zuidelijk afwateringskanaal. Ongeveer 3 km verder stroomt  de watergang via een zandvang (lokale verbreding van de beek waarin zand sedimenteert zodat het niet de beek stroomafwaarts verondiept) uit in het Twentekanaal.

Het Zuidelijk afwateringskanaal is ruim 10m breed. Het geheel is 18 km lang en stroomt door agrarisch gebied. De watergang heeft een verhang van 0.82 ‰. Het grootste hoogteverschil wordt tussen Eibergen en Neede overbrugd, benedenstrooms van Neede is er veel minder verhang.

De Slinge stroomt tussen de Bolksbeek en het Zuidelijk afwateringskanaal. De beek ontspringt in de omgeving van Gelselaar. Het is een relatief kleine beek van circa 5,5 km lang die ook via een zandvang uitmondt in het Twentekanaal. In vroegere tijden stroomde de Slinge nog een stuk verder door in westelijke richting. Aan de noordwestzijde van het Twentekanaal is er nog een gelijknamige watergang die hieraan herinnerd.

Het stroomgebied kan op verschillende manieren water inlaten (zie kaart 3.3), namelijk:

  • Iets bovenstrooms van stuw Nieuwe Sluis is een inlaat aanwezig om water in te laten vanuit de Buurserbeek in de Ravenhorsterveldleiding.
  • Uit de Berkel richting de Ruskemorsgoot bij Neede.
  • Vanuit het Twentekanaal via de Schipbeek richting het Zuidelijkafwateringskanaal en
  • Op twee plaatsen vanuit de Bolksbeek richting de Slinge.

Deze laatste twee inlaatvoorzieningen zijn mede aangelegd om de drainerende werking van het Twentekanaal tegen te gaan.

Literatuur

Zie bibliotheek voor digitaal beschikbare documenten.

[004A] Gij beken eeuwig vloeiend; Water in de streek van Rijn en IJssel’ (Boek, 2000).
[014A] KRW factsheets (formulieren waarin de kenmerken, doelen en maatregelen voor waterlichamen worden beschreven) (factsheets, 2013)
[015A] Factsheets waterlichamen Actualisatie waterkwaliteitsopgave Periode 2016-2021 (Factsheets, 2014)
[023SB] Detailkaart watersysteem Schipbeek, bijlage 3 Calamiteitenbestrijdingsplan wateroverlast en watertekort (kaart, 2013)
[033SB] Gebiedsrapportage KRW Waterlichaam Zuidelijk afwateringskanaal (Rapport, 2008)

http://watererfgoed.wrij.nl/