Zoeken

Klachtenmeldpunt aanbesteden

Gepubliceerd op 21 januari 2016

Naar aanleiding van het het advies ‘Klachtafhandeling bij aanbesteden’  heeft het samenwerkingsverband Waterkracht (waterschap Drents Overrijsselse Delta, Rijn en IJssel, Vechtstromen en Zuiderzeeland) Gezamenlijk een Uniforme Klachtenregeling Aanbesteden vastgesteld. Voor afhandeling van deze klachten is een klachtenmeldpunt aanbesteden ingericht.

Het Klachtenmeldpunt is voor belanghebbenden die ontevreden zijn over de handelswijze van het waterschap bij een aanbestedingsprocedure.

Een klacht indienen

Klachten hebben betrekking op handelen of nalaten van het waterschap in een aanbesteding dat in strijd is met wettelijke bepalingen of andere voorschriften die voor die aanbesteding gelden. Klachten hebben betrekking op aspecten van aanbestedingen die binnen de werking van de Aanbestedingswet vallen. De aanbestedingen kunnen Europees of nationaal zijn. Onder nationale aanbestedingen worden ook de meervoudige onderhandse procedure als de enkelvoudige onderhandse procedure begrepen.

Een klacht indienen kan uitsluitend via het klachtenformulier. Het Klachtenmeldpunt Aanbesteden bevestigt zo spoedig mogelijk de ontvangst van de klacht. Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden.

Samenstelling Klachtenmeldpunt

De klachten worden behandeld door een commissie van vijf personen die niet direct betrokken zijn bij de aanbesteding waar de klacht betrekking op heeft. De commissie bestaat uit één persoon van elk waterschap dat deelneemt in het samenwerkingsverband Waterkracht.