Actualisatie Leggers

Gepubliceerd op 9 november 2020

Naast de keur (de basisverordening van het waterschap) en de algemene regels heeft het waterschap ook Leggers. Dit zijn kaarten. Hierop staat welke wateren, dijken, stuwen en sluizen het waterschap beheert. Er staat waar ze liggen, hoe groot ze zijn en wie het onderhoud doet. Er zijn twee leggers, één voor watersystemen (beken, sloten etc.) en één voor waterkeringen (dijken). Deze leggers worden regelmatig aangepast aan veranderingen in het beleid, de uitvoering van projecten en (bouw)activiteiten van het waterschap en van anderen. Bij de actualisatie worden deze wijzigingen aangepast in de kaarten.

Legger (kaart met watergangen, afmetingen en onderhoudsafspraken die hoort bij de keur) watersystemen

Dit keer worden de kleine watergangen definitief van de Legger gehaald. Dit besluit is twee jaar gelden al genomen en wordt nu verwerkt op de kaarten. Ook worden de zogenaamde beperkingengebieden, zodra de Omgevingswet in werking treedt, niet meer vastgelegd in de legger maar in de Waterschapsverordening. Lees via de volgende link meer over de beperkingengebieden

Legger waterkeringen

De wijzigingen in de legger voor de waterkeringen zijn hieronder opgesomd:

Primaire waterkering

De primaire waterkeringen zijn dijken die liggen langs de grote rivieren de Rijn en de IJssel, de Oude IJssel, het Twentekanaal en de Schipbeek. Sinds 2017 moeten deze dijken voldoen aan nieuwe normen. Langs onze belangrijkste dijken (primaire waterkeringen) wordt meer ruimte gereserveerd voor bescherming van de dijk en voor toekomstige dijkversterkingen. Deze reservering wil niet zeggen dat deze dijken ook meteen versterkt gaan worden. Als we in een gebied de dijk gaan versterken maken we dit op tijd bekend. Er is dan nog volop gelegenheid om in te spreken op de plannen.

Langs de dijken zijn ook zones bepaald waarbinnen niet zomaar windturbines geplaatst mogen worden. Binnen deze zones kan het waterschap voorwaarden verbinden aan de eventuele aanleg.

Regionale waterkeringen

De regionale waterkeringen liggen langs regionale watergangen. In het gebied van Waterschap Rijn en IJssel zijn dit de Eefsebeek, het Afleidingskanaal van de Berkel, het Stroomkanaal van Hackfort, de Oude Rijn en Tuindorp.

Voor de regionale waterkeringen langs de Eefsebeek en het Afleidingskanaal van de Berkel zijn al vastgestelde leggers. Voor de overige regionale waterkeringen golden nog analoge keurkaarten. Deze keurkaarten komen te vervallen en worden vervangen door de leggers in deze leggeractualisatie. Daarmee is voor alle regionale waterkeringen duidelijker zichtbaar waar de zones liggen waarbinnen de regels van de Keur (de basisverordening van het waterschap) gelden. In deze actualisatie zijn de kernzone, beschermingszone en buitenbeschermingszone digitaal vastgelegd.

Zomerkades

Zomerkades liggen in de uiterwaarden in het winterbed van de Rijn en de IJssel, de Oude IJssel en de Schipbeek. Voor de zomerkades golden nog analoge keurkaarten. Deze keurkaarten komen te vervallen en worden vervangen door de leggers in deze leggeractualisatie. Daarmee is voor alle zomerkades duidelijker zichtbaar waar de zones liggen waarbinnen de regels van de Keur gelden.

In deze actualisatie zijn de kernzone, beschermingszone en buitenbeschermingszone digitaal vastgelegd.