Actualisatie van de Legger 2018

Gepubliceerd op 5 oktober 2018

Waterschap Rijn en IJssel kent een legger voor watersystemen en een legger voor waterkeringen. Deze leggers worden periodiek geactualiseerd om ze aan te passen aan beleidswijzigingen, de uitvoering van (herinrichtings-)projecten en (bouw)activiteiten van zowel het waterschap als van derden.

Procedure

Het college van dijkgraaf en heemraden stelt de legger en/of eventuele wijzigingen vast. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen. De ter inzage legging van de actualisatie van eind oktober 2018  is inmiddels verlopen.

Wijzigingen Legger Watersystemen

De  legger voor watersystemen en de legger voor waterkeringen zijn twee aparte leggers. De legger voor watersystemen wordt geactualiseerd. De wijzigingen zijn aangegeven in een set kaarten (in pdf). Op de interactieve kaart hieronder zijn de wijzigingen ook aangegeven. U kunt hier makkelijker zoeken en u kunt de kaartweergave zo instellen zoals dat voor u het prettigst is (kaartweergave met of zonder straatnamen, luchtfoto etc.). Zo proberen we het zo makkelijk mogelijk te maken.

Wat wijzigt er?

In de nieuwe legger watersystemen zijn wijzigingen als gevolg van door het waterschap uitgevoerde projecten, beleidswijzigingen en initiatieven van derden opgenomen. Ook worden kleine geometrische wijzigingen doorgevoerd, zoals zones die 5 cm verplaatsen e.d. Deze wijzigingen zijn niet expliciet weergegeven. De legger voor waterkeringen blijft ongewijzigd.

Waarom actualiseren?

Door wijzigingen in en langs watergangen door het waterschap of door derden of door wijzigen van het beleid of wet- en regelgeving kunnen er veranderingen optreden in de ligging van watergangen, stuwen, sluizen en dijken. Ook kunnen er veranderingen optreden met betrekking tot de onderhoudsplicht. Daarom actualiseren we de legger periodiek.