Actualisatie van de Legger 2019

Gepubliceerd op 8 juli 2019

Waterschap Rijn en IJssel kent een legger voor watersystemen en een legger voor waterkeringen. Deze leggers worden periodiek geactualiseerd om ze aan te passen aan beleidswijzigingen, de uitvoering van (herinrichtings-)projecten en (bouw)activiteiten van zowel het waterschap als van derden.

Procedure

Het college van dijkgraaf en heemraden stelt de legger en/of eventuele wijzigingen vast. Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen. De eerstvolgende actualisatie staat gepland voor half augustus 2019. De exacte data worden gepubliceerd in de officiële bekendmaking. Deze vindt u bij de bekendmakingen op deze website.

Wijzigingen Legger Waterkeringen

De  legger voor watersystemen en de legger voor waterkeringen zijn twee aparte leggers. De legger voor waterkeringen wordt half augustus 2019 geactualiseerd. De wijzigingen zijn aangegeven in een set kaarten (in pdf). Op de interactieve kaart hieronder zijn de wijzigingen ook aangegeven. U kunt hier makkelijker zoeken en u kunt de kaartweergave zo instellen zoals dat voor u het prettigst is (kaartweergave met of zonder straatnamen, luchtfoto etc.). Zo proberen we het zo makkelijk mogelijk te maken.

Wat wijzigt er?

In de nieuwe legger waterkeringen zijn wijzigingen als gevolg van door het waterschap uitgevoerde projecten en initiatieven van derden opgenomen. Ook worden kleine geometrische correcties doorgevoerd, zoals zones die in een eerdere vaststelling foutief zijn ingetekend. De legger voor watersystemen blijft ongewijzigd.

Waarom actualiseren?

Door wijzigingen in en langs watergangen door het waterschap of door derden of door wijzigen van het beleid of wet- en regelgeving kunnen er veranderingen optreden in de ligging van watergangen, stuwen, sluizen en dijken. Ook kunnen er veranderingen optreden met betrekking tot de onderhoudsplicht. Daarom actualiseren we de legger periodiek.