Actualisatie van de legger 2017

Gepubliceerd op 3 februari 2018

Met ingang van 3 februari 2018 zijn de nieuwe Legger voor Watersystemen en de wijzigingen in de legger voor Primaire en Regionale Waterkeringen in werking getreden. Waterschap Rijn en IJssel kent een legger voor waterystemen en een legger voor waterkeringen. Deze leggers worden periodiek geactualiseerd om ze aan te passen aan beleidswijzigingen, de uitvoering van (herinrichtings)projecten en (bouw)activiteiten van zowel het waterschap als van derden.

Procedure

Het college van dijkgraaf en heemraden heeft op 30 januari 2018 thet besluit tot het vaststellen van de Legger Watersystemen en het besluit tot het vaststellen van de wijzigingen in de Legger Primaire en Regionale waterkeringen vastgesteld. Dit besluit is op 2 februari 2018 bekend gemaakt in het Waterschapsblad. Onder bepaalde voorwaarden is tegen dit besluit nog beroep mogelijk. Kijk voor de details in de bekendmaking. Ondanks de mogelijkheid tot beroep zijn de gewijzigde leggers al wel per 3 februari in werking getreden.

Leggers

De  legger voor watersystemen en de legger voor waterkeringen zijn twee aparte leggers. Ze zijn beiden geactualiseerd. Op de interactieve kaart kunt u makkelijker zoeken en kunt u de kaartweergave zo instellen zoals dat voor u het prettigst is (kaartweergave met of zonder straatnamen, luchtfoto etc.).  Zo proberen we het u zo makkelijk mogelijk te maken. In onderstaande kaart kunt u zowel de legger voor watersystemen als de wijzigingen in de legger voor waterkeringen inzien.

Legenda

De kaart werkt vergelijkbaar met Google-maps. Als u inzoomt op en op een watergang klikt ziet u de bij het betreffende leidingvak behorende informatie zoals bijvoorbeeld de naam ven een object en de onderhoudsplichtige. Wilt u meer uitleg over de kaart kijk dan hieronder bij bij 'Hoe werkt de kaart'

Wat wijzigt er?

In de nieuwe legger zijn wijzigingen als gevolg van door het waterschap uitgevoerde projecten, beleidswijzigingen en initiatieven van derden opgenomen.

Voortaan zijn bovendien de leggers voor waterkeringen (dijken) en voor watersystemen beiden in te zien in een interactieve kaart.

Waarom actualiseren?

Door wijzigingen in en langs watergangen door het waterschap of door derden of door wijzigen van het beleid of wet- en regelgeving kunnen er veranderingen optreden in de ligging van watergangen, stuwen, sluizen en dijken. Ook kunnen er veranderingen optreden met betrekking tot de onderhoudsplicht. Daarom actualiseren we de legger periodiek.