Actualisatie van de legger 2017

Gepubliceerd op 13 oktober 2017

Waterschap Rijn en IJssel kent een legger voor waterystemen en een legger voor waterkeringen. Deze leggers worden periodiek geactualiseerd om ze aan te passen aan beleidswijzigingen, de uitvoering van (herinrichtings)projecten en (bouw)activiteiten van zowel het waterschap als van derden.

Ontwerp leggers ter inzage

De ontwerp legger voor watersystemen en de ontwerp legger voor waterkeringen zijn twee aparte leggers. Ze worden beiden geactualiseerd en liggen beiden binnenkort ter inzage. De officiële bekendmakingen van besluit tot wijziging van de leggers vindt u bij de bekendmakingen. De bijbehorende kaarten liggen (in pdf) ter inzage in het kantoor van het waterschap. Onderstaande interactieve kaart is qua inhoud gelijk aan deze kaarten. Op de interactieve kaart kunt u makkelijker zoeken en kunt u de kaartweergave zo instellen zoals dat voor u het prettigst is (kaartweergave met of zonder straatnamen, luchtfoto etc.).  Zo proberen we het u zo makkelijk mogelijk te maken. In onderstaande kaart kunt u zowel de legger voor watersystemen als de wijzigingen in de legger voor waterkeringen inzien.

Legenda

De kaart werkt vergelijkbaar met Google-maps. Als u inzoomt op en op een watergang klikt ziet u de bij het betreffende leidingvak behorende informatie zoals bijvoorbeeld de naam ven een object en de onderhoudsplichtige. Wilt u meer uitleg over de kaart kijk dan hieronder bij bij 'Hoe werkt de kaart'

Wat wijzigt er?

In de nieuwe legger zijn wijzigingen als gevolg van door het waterschap uitgevoerde projecten, beleidswijzigingen en initiatieven van derden opgenomen.

Voortaan zijn bovendien de leggers voor waterkeringen (dijken) en voor watersystemen beiden in te zien in een interactieve kaart.

Zienswijze indienen

Bent u het niet eens met de voorgestelde wijzigingen, dan kunt u een zienswijze indienen. In de officiële bekendmaking staat beschreven hoe u dit kunt doen. Hier staan ook de exacte data van de ter inzage legging vermeld.

Waarom actualiseren?

Door wijzigingen in en langs watergangen door het waterschap of door derden of door wijzigen van het beleid of wet- en regelgeving kunnen er veranderingen optreden in de ligging van watergangen, stuwen, sluizen en dijken. Ook kunnen er veranderingen optreden met betrekking tot de onderhoudsplicht. Daarom actualiseren we de legger periodiek.