Planning en procedure

Gepubliceerd op 29 augustus 2016

De gewijzigde onderhoudsplicht in de legger lag vanaf 30 november 2016 t/m 11 januari 2017 ter inzage. Belanghebbenden hebben in deze periode een zienswijze kunnen indienen. Het college van dijkgraaf en heemraden stelt een inspraaknota vast met alle ingediende zienswijzen en de reactie van het college van dijkgraaf en heemraden hierop. Degenen die een zienswijze hebben ingediend krijgen een afschrift van de inspraaknota toegezonden. Uiteindelijk stelt het college van dijkgraaf en heemraden de legger definitief vast. Tegen dit besluit kan door de eerdere indieners van zienswijzen bezwaar worden gemaakt. Zodra de legger definitief vastgesteld wordt zal dit in het Waterschapsblad bekend gemaakt worden.

Volgens planning dragen wij met ingang van 2017 het onderhoud van de watergang over en bent u verantwoordelijk voor het onderhoud. Met LTO is afgesproken dat de watergang nog twee jaar op de legger blijft. Het waterschap kan gedurende deze periode in bijzondere gevallen ingrijpen als er onenigheid ontstaat. In 2019 zal het waterschap na evaluatie beslissen of de watergang definitief van de legger zal worden gehaald.