Aangepast maaibeleid per 2019

Gepubliceerd op 6 mei 2019

Waterschap Rijn en IJssel start de komende week met het maaionderhoud van de beken en sloten in haar werkgebied. Het onderhoud wordt vanaf dit jaar anders uitgevoerd dan de voorgaande jaren. Er wordt voortaan, naast het afvoeren van water, meer rekening gehouden met natuurontwikkeling en het verbeteren van de biodiversiteit.

Water afvoeren

Het maaionderhoud in de beken en sloten is hoofdzakelijk bedoeld om het juiste waterpeil in de beek of sloot te kunnen houden. Veel begroeiing vertraagt de af- of aanvoer van water en is dus van grote betekenis bij het voorkomen van wateroverlast. Grote watergangen worden daarom vaker gemaaid dan de kleinere watergangen.

Tractor WRIJ langs waterkant
Maaiwerkzaamheden

Natuur en biodiversiteit

Op plekken waar dit kan, laat het waterschap de begroeiing langer staan. Dat betekent dat veel brede onderhoudspaden en oevers van de watergangen met veel natuurlijke potentie niet in de zomer, maar pas (Programmatische Aanpak Stikstof) na 1 september (ruim na het broedseizoen) gemaaid worden. Zo ontstaat diverse natuur met meer schuil- en broedgelegenheden voor insecten, zoogdieren en vogels. Het wordt soms wel wat lastiger om over deze onderhoudspaden te wandelen.
Om veilig te kunnen maaien, worden smalle onderhoudspaden wel regelmatig gemaaid.

Maaisel als bodemverbeteraar

Bij de maaiwerkzaamheden komt maaisel vrij. Het waterschap wil vanaf het komende maaiseizoen meer maaisel hergebruiken. Het verwerken van het maaisel in de landbouw, als bodemverbeteraar, zorgt dat het water beter in de grond vastgehouden wordt. Ook zorgt het afvoeren van het maaisel ervoor dat de grond langs de beken en sloten minder voedselrijk wordt. Hierdoor ontstaat na verloop van tijd een meer gevarieerde begroeiing. Twee vliegen in een klap dus.

3500 km beken en sloten

Waterschap Rijn en IJssel beheert 3500 kilometer watergangen. Om deze in goede staat te houden, voert het waterschap voortdurend onderhoud uit zoals maaien, baggeren en het onderhouden van onder andere groen, stuwen en gemalen.