Zoeken

Gefaseerd maaien voor meer biodiversiteit op waterkeringen

Gepubliceerd op 9 mei 2022

Met de maand mei is het groeiseizoen begonnen. Dit betekent dat de maaimachines op de waterkering weer in actie komen. Het maaien van de waterkering op het juiste moment is belangrijk voor het in stand houden van een sterke en erosiebestendige grasmat. De waterkering dient immers in de eerste plaats voor veiligheid tegen overstromingen bij hoge rivierwaterstanden. Een gezonde en stevige grasmat voorkomt snel afkalven bij golfslag en eventuele overloop van de kering.

Met ingang van dit seizoen gaat het waterschap de fasering van het maaionderhoud uitbreiden. Waar de waterkering voorheen gefaseerd werd gemaaid tussen 1 juni en begin augustus, wordt de dijk dit seizoen gefaseerd gemaaid tussen 1 mei en begin augustus.

Meer variëteit

Een grotere fasering biedt voordelen voor natuur, biodiversiteit en de bedrijfsvoering.
De natuur en biodiversiteit profiteren omdat meer variëteit aan maaitijdstippen meer variëteit opleveren aan groeiomstandigheden. Delen van de waterkering die vroeg worden gemaaid, kunnen na de eerste maaibeurt her-groeien en vervolgens in de zomermaanden tot bloei komen. Delen van de waterkering die laat worden gemaaid, bloeien, rijpen dan af, waarna de zaadzetting volgt, voordat er wordt gemaaid. Het overgrote deel wordt gemaaid in de middenperiode, op het moment dat biomassa zo groot is dat oogsten/maaien noodzakelijk is. Het gefaseerde maairegime levert meer soortenrijkdom op de groene linten die de waterkeringen vormen.
Meer gefaseerd maaien is ook gunstig voor de maatschappelijke kosten. Immers ontstaat bij een ruimere fasering meer speelruimte voor de planning en het spreiden van activiteiten.

PHOTO-2022-05-06-16-54-41