Zoeken

Veiligheidsrapportage Dijken vastgesteld

Gepubliceerd op 23 mei 2022

Waterschap Rijn en IJssel heeft de Integrale Veiligheidsrapportage van de Waterkeringen (IVR) over 2021 vastgesteld. De IVR wordt jaarlijks opgesteld vanuit de Zorgplicht primaire waterkeringen. Hiermee legt het waterschap verantwoording af over hoe wij onze bewoners en ons gebied beschermen tegen overstromingen. De IVR schetst breed de stand van zaken over waterveiligheid, toont wat we gedaan hebben en waar verbeterpunten zijn.

Het merendeel van ons werk loopt goed. Er zijn een paar verbeteracties benoemd en deze worden komend jaar uitgevoerd. Dit zijn:

  1. Tijdig stellen van diagnose van schades die in inspectie zijn geconstateerd. Hier heeft een grote verbeterslag plaatsgevonden. Komend jaar voldoen we aan de standaard.
  2. Tijdig herstel van schades. Hier hebben we de afgelopen jaren het procesverbeteringen doorgevoerd. De administratie moet worden opgeschoond om te voldoen aan de standaard.
  3. Het evalueren van sluitingen van de coupures gebeurt nog onvoldoende. Dit wordt opgelost door de evaluatie op te nemen als verplicht onderdeel in het beheer en onderhoudssysteem van stuwen.

Vergunningen

Aandachtspunt is de toename van het aantal vergunningen om, op en nabij dijken. Als waterschap geheel zien we een stijging. Voor waterkeringen is de stijging relatief groter door de nieuwe leggerzonering die in 2021 is vastgesteld. Gevolg is een toename aan vooroverleggen, maatwerk en vergunningen, en daarmee vraagt dit veel capaciteit van onze organisatie. We kijken komend jaar hoe we hier beter op kunnen inspelen.

Efficiënter, eenvoudiger en goedkoper

Ondertussen gaan we continu door met het optimaliseren van ons werk door te kijken hoe het efficiënter, eenvoudiger of goedkoper kan of hoe we beter aansluiten op ontwikkelingen in de techniek of de omgeving.

Rapport ontvangen?

Wil je het complete rapport ontvangen of heb je vragen? Mail dan naar L.vanNieuwenhuijzen@wrij.nl