Zoeken

Samenwerking over de grens

Gepubliceerd op 16 juni 2022

Provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Rivierenland en de Duitse overheden  Bezirksregierung Münster & Bezirksregierung Düsseldorf willen meer en intensiever samenwerken om de klimaat extremen zoals droogte en hoog water aan te pakken. Het gaat om het waterbeheer van de grensoverschrijdende wateren binnen het stroomgebied van de Rijn

De veranderingen van ons klimaat hebben een steeds grotere impact op het waterbeheer. Duitsland en Nederland hebben te maken met dezelfde problemen. De aanpak van de problemen in beide landen heeft ook invloed op elkaar.  De waterbeheerders in de grensregio willen hier beter op inspelen. Ze gaan meer kennis en informatie uitwisselen. Ze willen ook intensiever samenwerken op bestuurlijk niveau. Dit is uitgesproken tijdens het Rijn-symposium in het provinciehuis in Arnhem afgelopen maandag

Klimaat kent geen grenzen

De Rijn stroomt van Duitsland naar Nederland. Het water houdt zich dus niet aan grenzen. Het beleid en de maatregelen aan de ene kant van de grens, hebben gevolgen aan de andere kant van de grens. Door de klimaatverandering heeft het waterbeheer steeds meer impact op ons leven. Zowel Duitsland als Nederland heeft afgelopen jaren te maken gehad met extreme droogte en grote overstromingen (zomer 2021).

Rijnsymposium

Het Rijnsymposium is een bestuurlijk overleg tussen Nederland en Duitsland. Hier worden acute problemen en de grote lijn voor de lange termijn besproken. Gelderland en de Duitse regio overleggen al regelmatig over bijvoorbeeld veilige dijken en de kwaliteit van het grondwater en het water in de grensoverschrijdende beken en sloten (Kaderrichtlijn Water).  Voortaan staat droogte op de agenda. Ook gaan de wederzijdse bestuurder elkaar vaker ontmoeten.

De partijen gaan de mogelijkheden bekijken om droogte als thema toe te voegen aan de zogeheten 'milieuverklaring.' Dat levert mogelijke handvaten op voor een gezamenlijke, grensoverschrijdende droogteaanpak. Daaraan zal onder meer worden deelgenomen door Gelderland, Noordrijn-Westfalen (Ministerie voor Milieu en Natuurbescherming, Landbouw en Consumentenbescherming (MUNLV)) en de waterschappen.

Brede samenwerking

De aanpak van droogte vraagt nu al een brede samenwerking met diverse organisaties. Het waterschap, gemeenten en provincie nemen gezamenlijk het voortouw in de aanpak van de droogte met het regionaal waterbeheer in de Achterhoek.