Nieuwe tarieven waterschapsbelasting 2018

Gepubliceerd op 30 november 2017

Om de kosten te dekken voor een schoon, veilig en duurzaam watersysteem gaat de waterschapsbelasting in 2018 iets omhoog. Voor een meerpersoonshuishouden met een huurwoning wordt het tarief € 210,55 (stijging van € 6,14). Voor meerpersoonshuishoudens met een eigen woning (met WOZ waarde van € 150.000,-) wordt dit bijvoorbeeld € 254,65 (stijging van € 7,37). Voor agrarische bedrijven met een waarde vanaf € 2 mln. en een omvang vanaf 40 hectare wordt het tarief € 2.889,35 (stijging van € 83,19 hetgeen neerkomt op € 2,08 per hectare).

De waterschapsbelasting is opgebouwd uit een zuiveringsheffing (de belasting die geheven wordt om het afvalwater te kunnen zuiveren) voor het schoonmaken van afvalwater en een watersysteemheffing voor veilige dijken en een goed waterpeil. Het waterschap streeft naar een zo eerlijk mogelijke verdeling van de lasten. Hierbij wordt rekening gehouden met economische waarde en hoeveel we vervuilen. De inwoners en bedrijven van het werkgebied van Rijn en IJssel blijven één van de lagere tarieven in Nederland behouden.

Begroting

De totale begroting van 2018 bedraagt € 88,9 mln. Hiervan zijn de kosten voor zuiveringsbeheer € 45,6 mln. en voor het watersysteembeheer zijn de kosten € 43,3 mln. De opbrengsten van zuiveringsbeheer zijn begroot op € 46,4 mln. en van watersysteembeheer op € 43,3 mln.

Wettelijk moet het waterschap zorgen voor een sluitende begroting. In het geval dat de begroting niet sluit, wordt gebruik gemaakt van haar reserves. In geval er een positief resultaat wordt verwacht, dan wordt dit toegevoegd aan de reserves. Het bestuur wil vanaf 2018 de positieve resultaten gebruiken voor de afbouw van de schulden en heeft hiervoor een bestemmingsreserve ingesteld.

Waarom nieuwe tarieven?

Elk jaar stelt het waterschapsbestuur opnieuw de tarieven vast. Waterschapsbelasting wordt gebruikt om ons afvalwater te zuiveren en de kans op overstromingen en wateroverlast zoveel mogelijk te beperken. Daarvoor bouwen en onderhouden we onder andere dijken, kades, stuwen en gemalen en richten we gebieden in om water voldoende ruimte te geven, zodat we er zo veel mogelijk gemak en zo min mogelijk last van hebben. Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Dat vraagt om kostbare aanpassingen aan het watersysteem.

Extra investeringen

Het waterschap investeert meer geld in het dijkbeheer, als onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (landelijk programma om de keringen langs de zee en de grote rivieren op orde te brengen en te houden.). Er worden ook aanvullende maatregelen genomen gericht op klimaatadaptatie. In gebieden met een verhoogd risico op overstromingen worden bypasses aangelegd om water sneller af te kunnen voeren en zo overlast te voorkomen. Daarnaast zet het waterschap in op duurzamer en natuurlijkvriendelijker onderhoud in het buitengebied, waardoor natuurwaarden en de recreatieve waarden van beken en watergangen toenemen.