Start verleggen kabels en leidingen voor verlengde A15

Gepubliceerd op 29 maart 2018

Om ruimte te maken voor de nieuwe A15 en de verbreding van de A12 (project ViA15), heeft Rijkswaterstaat gevraagd aan Gasunie, Vitens, Liander en Waterschap Rijn en IJssel om kabels en leidingen te verleggen. Deze partijen hebben de handen ineen geslagen om de impact in het gebied zoveel mogelijk te beperken. Op dinsdagavond 10 april organiseren zij gezamenlijk een inloopbijeenkomst. Heeft u vragen komt u dan gerust langs tussen 19.00 uur en 21.00 uur bij Hotel van der Valk Duiven.

Inloopbijeenkomst

De inloopbijeenkomst wordt georganiseerd in Hotel Van der Valk Duiven, Impuls 2 te Duiven. Tijdens deze bijeenkomst zijn er medewerkers van alle uitvoerende partijen aanwezig voor het beantwoorden van vragen over de werkzaamheden. Daarnaast kunt u het waterschap vragen stellen over de vergunningenprocedure en zijn er medewerkers van Rijkswaterstaat aanwezig met het ViA15 Loket.

Voorbereidende werkzaamheden

Voordat in 2020 de eerste schop voor de snelweg in de grond gaat verleggen Gasunie, Vitens, Liander en Waterschap Rijn en IJssel vanaf mei 2018 tot en met december 2019 kabels en leidingen op verschillende locaties in het gebied. Het gaat om gasleidingen, drinkwaterleidingen, elektriciteitskabels en rioolpersleidingen. De werkzaamheden zijn nauw op elkaar afgestemd en worden daar waar het kan gecombineerd. Zo proberen we eventuele bouwhinder tot een minimum te beperken.

Vergunningen ter inzage

Tijdens de werkzaamheden is het nodig om de werklocatie droog te houden. Hiervoor wordt grondwater tijdelijk afgepompt en geloosd in een nabijgelegen sloot of beek. Dit noemen we bronbemaling. Hiervoor is een vergunning vereist die afgegeven wordt door het waterschap. De uitvoerende partijen hebben gezamenlijk een Milieueffectrapportage (MER) laten opstellen waarin is beschreven wat de effecten (kunnen) zijn van de werkzaamheden op het milieu. Omdat de effecten van de verschillende werkzaamheden elkaar mogelijk kunnen versterken of veranderen zijn de voorbereidende werkzaamheden hierin in samenhang bekeken. Er zijn diverse onderzoeken gedaan naar de mogelijke gevolgen en er zijn de nodige beheermaatregelen getroffen om de kans op negatieve effecten zoveel mogelijk te beperken. Ook wordt er nauwkeurig gemonitord. Hiervoor zijn bij verschillende woningen nulmetingen uitgevoerd. De benodigde vergunningen voor de werkzaamheden en de MER liggen momenteel ter inzage via www.officielebekendmakingen.nl en op het kantoor van het waterschap.

Eén aanspreekpunt

Door Rijkswaterstaat is het ViA15 Loket opgericht, het centrale punt voor vragen, klachten en schademeldingen tijdens de voorbereidende werkzaamheden. De samenwerkende partijen begrijpen dat bewoners in het gebied vragen hebben over de eventuele gevolgen van het onttrekken van grondwater. Daarom is zeer zorgvuldig te werk gegaan. Het ViA15 loket is tijdens kantooruren te bereiken via 088-797 49 13 en per email op info@via15.nl.


Meer informatie

Lees meer over het project ViA15 op de website van Rijkwaterstaat

Lees meer over het verleggen van de rioolwaterpersleiding.