Zoeken

Omgevingsdienst Achterhoek en waterschap bundelen krachten bij vergunningverleniing en handhaving

Gepubliceerd op 28 januari 2020

Waterschap Rijn en IJssel en Omgevingsdienst Achterhoek gaan intensiever samenwerken om onbekende lozingen in het rioolwater tegen te gaan. Beide partijen willen hiermee voorkomen dat schadelijke stoffen in de beken en rivieren terechtkomen. Bovendien wordt de kans op storingen in de rioolwaterzuiveringen kleiner als deze stoffen niet in het riool geloosd worden.

Waterschap en omgevingsdienst ondertekenden maandag 27 januari 2020 een overeenkomst voor deze samenwerking. Het waterschap gaat de komende twee jaar de omgevingsdienst ondersteunen bij vergunningverlening, toezicht en handhaving op gebied van lozingen van bedrijven op het gemeentelijk riool. Met de samenwerking hopen beide partijen meer grip te krijgen op de kwaliteit van het afvalwater dat geloosd wordt op de gemeentelijke riolering. De beste aanpak is het voorkomen dat bedrijven schadelijke stoffen gebruiken in de bedrijfsprocessen en deze via het afvalwater lozen (bronaanpak (aanpak die gericht is op het voorkomen van emissies)). Dit betekent niet alleen ondersteunen bij vergunningaanvragen en het voorlichten van bedrijven, maar ook bij het actief opsporen van illegale afvalwaterlozingen.

Verstoringen door onbekende stoffen

Het aantal verstoringen in de rioolwaterzuiveringen is de laatste jaren toegenomen. Beide partijen vermoeden een toename van onbekende afvalwaterlozingen in het riool. Sommige stoffen van deze ‘indirecte lozingen’ komen, via het rioolstelsel en de rioolwaterzuivering, uiteindelijk in de beken en rivieren.

Samenwerking ODA WRIJ
Directielid Rosemarie Ampting (waterschap) en directeur Petra van Oosterbosch (omgevingsdienst) bezegelen de samenwerking

Krachten gebundeld

De Omgevingsdienst Achterhoek is verantwoordelijk voor lozingen in het gemeentelijk riool (indirecte lozingen); het waterschap het bevoegd gezag voor de lozingen in het oppervlaktewater of op de rioolwaterzuivering (directe lozingen). Met de samenwerking bundelen beide partijen de kennis en de krachten.