Zoeken

Voorstel voor verdeling van de waterschapskosten

Gepubliceerd op 26 juli 2021

Minimaal eens per vijf jaar actualiseert het waterschap de zogenaamde kostentoedeling. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Deze kostentoedeling is de basis voor het berekenen van de uiteindelijke hoogte van de belastingtarieven voor het beheren en onderhouden van ons watersysteem. Op dinsdag 20 juli jl. heeft het dagelijks bestuur van het waterschap het ontwerp van de Kostentoedelingsverordening watersysteemheffing Rijn en IJssel 2022 vastgesteld. De stukken liggen nu ter inzage. Dat betekent dat je de stukken kan bekijken en dat je hierop kan reageren, voordat deze definitief worden.

Wat staat er precies in?

In de kostentoedeling staat hoe de kosten van het waterschap voor het watersysteem verdeeld gaan worden over verschillende groepen. Categorieën zijn bijvoorbeeld huizenbezitters, bedrijven en natuurorganisaties. Met deze verdeling berekent het waterschap daarna de tarieven van de belasting. Er staan dus geen tarieven in.

Het werk van het waterschap wordt betaald via de waterschapsbelasting. Daarmee versterken we dijken, zuiveren we rioolwater en passen we beken en rivieren aan voor de toekomst.

Waar kan ik de documenten bekijken?

De documenten zijn te bekijken via de website officielebekendmakingen.nl. Ook is het mogelijk om de stukken op papier te bekijken. Dit kan tijdens kantooruren bij ons kantoor in Doetinchem, Liemersweg 2.

Van wanneer tot wanneer kan ik de stukken bekijken en reageren?

Van 23 juli t/m 3 september 2021.

Hoe kan ik reageren?

Je kan zelf kiezen of je dit schriftelijk, digitaal of mondeling wil doen.

  • Je schriftelijke zienswijze kan je richten aan het dagelijks bestuur van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem.
  • Je kan ook een e-mail sturen naar info@wrij. (Waterschap Rijn en IJssel)nl. Gebruik daarvoor in de onderwerpregel de tekst: Zienswijze Kostentoedelingsverordening 2022.
  • Een persoonlijke afspraak maken om je zienswijze mondeling kenbaar te maken kan door te bellen met het algemene nummer van ons waterschap: 0314 369 369.