Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 24 november 2017

Waterschap Rijn en IJssel neemt het inrichtingsplan voor het gebied Stelkampsveld voor haar rekening namens de gebiedspartijen. Voor een nadere uitwerking van het inrichtingsplan is informatie over het terrein en de bodemgesteldheid nodig. Hiervoor wordt o.a. landmeetkundige inmetingen als milieukundig onderzoek uitgevoerd in (kavel)sloten. Medewerkers gaan het gebied inde werkzaamheden uit te voeren. Mocht dit op het eigendom van inwoners zijn, dan worden deze van tevoren benaderd.

Opstellen inrichtingsplan

Daarnaast bezoekt gebiedsregisseur Pascal Thijssen eigenaren in het gebied om afspraken te maken over waar welke maatregelen worden genomen. Deze worden in het inrichtingsplan opgenomen. Naar verwachting is dit proces in het voorjaar van 2018 afgerond.

Monitoring en natschade

Een belangrijk onderdeel van het inrichtingsplan is het herstel van natuur. Waterschap Rijn en IJssel heeft in januari 2017 een meetnet aangelegd in het gebied Beekvliet-Stelkampsveld om de stand van het grondwater nu en in de toekomst te kunnen volgen. Met behulp van dit meetnet kunnen we bepalen wat de effecten van de (water)maateregelen zijn op de grondwaterstand.U kunt de meetgegevens online raadplegen.

Nulsituatie

De grondwatergegevens zijn belangrijk voor zowel het monitoren van de natuurontwikkeling als voor het vaststellen van eventuele door de maatregelen veroorzaakte natschade. Natschade kan optreden op (landbouw)percelen, maar ook aan bebouwing. Daarom laat het waterschap voorafgaand aan de uitvoering een deskundig nader onderzoek doen aan gebouwen die kwetsbaar zijn voor natschade. De deskundige stelt dan ook de huidige situatie (nulsituatie) vast. Gebiedsregisseur Pascal Thijssen van het waterschap bezoekt de betreffende eigenaren voordat dit onderzoek plaatsvindt.