Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 20 juli 2020

De Berkel voldoet in dit traject niet aan de ecologische doelstelling. Het is hier bestemd als natte ecologische verbindingszone en moet daarom worden heringericht als een half natuurlijke rivier zonder barrières voor stromingsminnende vissoorten waarbij ook natuurlijke oevers worden aangelegd. De aanwezige stuw Hogerheide wordt hiervoor aangepast en de eerder gerealiseerde vispassage nabij de stuw Velhorst wordt verder geoptimaliseerd. Ook is er een opgave voor beekherstel en hermeandering over een lengte van 6 kilometer vanaf Lochem tot stuw de Velhorst. Goed ecologisch functioneren wordt momenteel belemmerd doordat over grote delen van het jaar de stroming en daardoor de gewenste dynamische beekprocessen onvoldoende plaats vinden. Daarnaast vragen de klimaatontwikkeling en hoogwaternormen om verkenningen van de mogelijkheden voor tijdelijke waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) in beekdal, gelet op de te verwachten toename piekafvoeren. Voor realisatie van alle genoemde doelen zal grond benodigd zijn. Om de juiste gronden op de juiste locaties langs de Berkel te verkrijgen zal vrijwillige kavelruil gestart worden. De bedoeling is om de water, landbouw- en natuurdoelen zoveel mogelijk te verbinden en in samenhang te ontwikkelen. Alle opgaven moeten tussen 2015 en 2021 gerealiseerd worden.