Planning en fasering

Gepubliceerd op 19 september 2019

In de planning van het project onderscheiden we een aantal fases, te weten verkenningsfase, planfase en realisatiefase.

Verkenningsfase

In de periode 2017/2018 hebben er al informerende gesprekken met diverse bedrijven plaatsgevonden. Het waterschap is inmiddels gestart met de verkenningsfase, waarin er reeds een aantal omgevingsonderzoeken is uitgevoerd. Denk hierbij aan onderzoek op het gebied van flora en fauna, bodem, natuurwaarden, archeologie, grondwaterkwaliteit etc.

Naar verwachting nodigen we de omgeving januari 2020 uit via een publicatie Kennisgeving Participatie. Het doel hiervan is om wensen vanuit de omgeving en met name vanuit de direct betrokken bedrijven, te kunnen ophalen en meenemen bij het ontwerp van de nieuwe waterkering.

In het najaar van 2020 willen we na het afwegingsproces, waarin de verschillende ontwerpen en ideeën vanuit de omgeving worden besproken, een ruimtelijk voorkeursalternatief vaststellen.

Planfase

Eind 2020 starten we de volgende fase van het project waarin het ruimtelijk voorkeursalternatief verder wordt uitgewerkt. Via een planologische Projectbesluit-procedure conform de Omgevingswet wordt het plan ter inzage gelegd, waarop men formeel kan reageren via een “zienswijze”. Na de inspraakperiode zal het projectbesluit door de provincie worden goedgekeurd.

Realisatiefase

Na een aanbestedingsprocedure zullen de werkzaamheden vanaf najaar 2021 buiten plaatsvinden. Deze zullen naar verwachting eind 2022 worden afgerond.