Planning en fasering

Gepubliceerd op 22 oktober 2017

Eind 2016 heeft het Deltaplan Waterveiligheid het startsein gegeven voor de verkenningsfase. In de verkenningsfase zijn de technische mogelijkheden om de dijk te versterken onderzocht.

In oktober 2016 zijn we gestart met de planfase. In deze fase hebben we alle omgevingsonderzoeken uitgevoerd. Denk hierbij aan onderzoek op het gebied van flora en fauna, bodem, natuurwaarden, archeologie, grondwaterkwaliteit etc. Tevens zijn we het gesprek met de omwonenden aangegaan, waarin we de dijkverbeteringen nader hebben toegelicht. Vervolgens hebben we in februari 2017 het Projectplan Waterwet in procedure gebracht. Dit projectplan is inmiddels vastgesteld door het waterschap. Op 7 november 2017 is het projectplan goedgekeurd door de provincie Gelderland.

Dit dijkverbeteringsproject gaat binnenkort in uitvoering, waarbij het waterschap innovatieve technieken gaat toepassen om het faalmechanisme “piping” te voorkomen. Hierbij stroomt water via een zandlaag onder de dijk door en komt het achter de dijk weer omhoog. Hierdoor spoelt er onder de dijk zand weg, hetgeen kan leiden tot instabiliteit en het inzakken van de dijk.

De innovatie bestaat uit het aanbrengen over een lengte van 1200 m van een verticaal zanddicht geotextiel (VZG) aan de binnenkant van de dijk, in een smalle verticale sleuf van 5 m diepte. Dit geotextiel is water doorlatend maar houdt zandtransport tegen, en daarmee de onderspoeling van de dijk.

In het kader van de doorontwikkeling van deze innovatie zijn door een 3 tal uitgenodigde marktpartijen nieuwe technieken ontwikkeld, waarmee  kan worden aangetoond dat het geotextiel tijdens het ondergronds aanbrengen op de juiste diepte zit,  onbeschadigd en niet versmeerd met klei.  Tijdens de aanbestedingsprocedure hebben deze partijen d.m.v.  een maakbaarheidsproef buiten in het veld hun machine en technieken kunnen testen en aan ons laten zien.