Planning en fasering

Gepubliceerd op 8 juni 2022

De dijkversterking doorloopt een aantal fasen.

We zijn in 2021 gestart met het in kaart brengen van de belangen in de directe omgeving van het dijktraject die bepalend kunnen zijn voor de planning en uitvoering van de dijkversterking.

Verkenningsfase

De verkenningsfase, start naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023 en neemt meerdere jaren in beslag. De start van de verkenningsfase wordt officieel aangekondigd. Ook organiseren we op dat moment informatieavonden in het gebied. In de verkenningsfase werken we van ‘grof naar fijn’: we oriënteren ons in eerste instantie breed en bekijken tal van mogelijke alternatieven. We werken vervolgens samen met samen met omwonenden, betrokkenen, ondernemers en andere belanghebbenden en kijken naar alle mogelijkheden voor een veilige dijk. Deze toetsen we op aspecten als duurzaamheid, milieu, hinder en kosten. Aan het eind van de verkenningsfase presenteren we een waterveilig en op het gebied gericht plan: het zogenaamde voorkeursalternatief (VKA).

Planuitwerkingsfase

Na de verkenningsfase volgt de planuitwerkingsfase, hierin wordt het voorkeursalternatief uitgewerkt tot een volwaardig uitvoerbaar ontwerp. In deze fase wordt ook een aantal wettelijke procedures doorlopen zoals de mogelijkheden tot inspraak en beroep en bezwaar.  Deze planuitwerking duurt ook twee tot drie jaar. De daadwerkelijke uitvoeringswerkzaamheden nemen vervolgens nog eens zo’n twee jaar in beslag.