Zoeken

Aanpak Rijnkade biedt volop kansen voor Arnhemse binnenstad

Gepubliceerd op 1 november 2017

Woensdag 1 november ondertekenden gemeente Arnhem en Waterschap Rijn en IJssel de intentieverklaring voor het project Rijnkade Arnhem. Dit gebeurde in de historische havenkraan aan de Rijnkade, een prachtig industrieel erfgoed dat illustreert hoe in het project met respect naar het verleden gewerkt zal worden aan een aantrekkelijke en veilige Rijnkade.

Bijlage 3 Ondertekening intentieverklaring Rijnkade met vlnr Gerrie Elfrink, Frank Wissink en Ine van Burgsteden
V.l.n.r. Gerrie Elfrink, Frank Wissink, Ine van Burgsteden

Subsidie uitgereikt

Naast de ondertekening werd door het Deltaplan Waterveiligheid – waarvan het project onderdeel uitmaakt -  de subsidie van € 1,5 miljoen voor de  verkenning uitgereikt aan heemraad Frank Wissink van Waterschap Rijn en IJssel. Met het tekenen van de intentieverklaring en de uitreiking van de subsidie gaven de partijen aan samen de ambitie te ondersteunen om het project Rijnkade Arnhem, zowel vanuit waterveiligheid als vanuit de wensen van de gemeente zoveel als mogelijk gezamenlijk te willen realiseren “Het mes snijdt dan aan twee kanten”, aldus Frank Wissink. De waterveiligheidsopgave is daarin leidend. Dit onderdeel van het project wordt bekostigd en gerealiseerd binnen de kaders van de financieringsregeling van het Deltaprogramma (waterprogramma van het Rijk om Nederland voor te bereiden op de klimaatwijzigingen) Waterveiligheid.

Hoge kade afgekeurd

De Rijnkade is over een lengte van 1,2 kilometer afgekeurd voor een extreem hoog water situatie, bij waterstanden die gemiddeld eens in de 1250 jaar voorkomen. Tussen de afgekeurde dijkvakken ligt een groene kade, ter hoogte van het provinciehuis, die wel voldoet aan de eisen.

Per 2017 gelden er nieuwe regels waaraan de dijken moeten voldoen. Deze nieuwe veiligheidsnorm houdt meer rekening met de mogelijke gevolgen van een overstroming, omdat ons land steeds dichter bevolkt is en een steeds hogere economische waarde heeft (bedrijven, wegen en woningen). Bovendien verandert het klimaat en weten we ook steeds meer over de technische werking van de dijken. De Rijnkade zal worden verbeterd zodat de waterveiligheid is geborgd, rekening houdend met de nieuwste normen.

Bijlage 2 Nieuwe kijk op waterveiligheid volgens nieuwe normering
Nieuwe kijk op waterveiligheid

Nieuwe impuls

Voor de gemeente Arnhem is de versterking van de waterkering een goed moment om de Rijnkade een impuls te geven en de aantrekkingskracht en verbinding met de binnenstad verder te bevorderen. De Jansbeek die via de Hoge Kade in de Rijn uitmondt, is daar al een mooi voorbeeld van.

Het waterschap werkt in dit project intensief samen met de gemeente en andere (overheids)partners zoals provincie en Rijkswaterstaat. Ook bewoners en bedrijven aan de Rijnkade worden de komende periode nauw betrokken bij het ontwerp en de plannen.

Bijeenkomsten voor bewoners en ondernemers

Bewoners en ondernemers aan de Rijnkade worden nadrukkelijk uitgenodigd om mee te denken over de nieuwe invulling van de Rijnkade. Het waterschap organiseert daarvoor diverse bijeenkomsten. Op woensdagavond 15 november van 19.30 tot 22.00 uur vindt in restaurant Geniet in de Weerd in Arnhem een informatieavond plaats. Op zaterdagochtend 18 november om 10.00 uur organiseert het waterschap een excursie vanaf de Nelson Mandelabrug in Arnhem. Het waterschap wil ook hier in gesprek met bewoners en ondernemers. Opgeven kan via rijnkade@wrij.nl.

Planning

Het project Rijnkade bevindt zich in de verkenningsfase. In deze fase worden mogelijke alternatieven bekeken en kansrijke oplossingsrichtingen geselecteerd. Het waterschap werkt deze kansrijke oplossingsrichtingen uit en levert april 2018 een voorkeursalternatief op. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden worden nauw betrokken bij dit proces. Dit project vraagt een zorgvuldige voorbereiding. Het zal nog enkele jaren duren voordat de schop werkelijk in de grond kan gaan.

Dijkwerkers

De komende jaren voeren de Dijkwerkers van waterschappen en Rijkswaterstaat de grootste dijkversterkingsoperatie ooit uit. Meer dan 1100 kilometer aan dijken en bijna 500 sluizen en gemalen worden tot 2028 aangepakt. Kosten: 7,9 miljard euro. Dit vraagt een enorme inspanning van overheden, markt en kennisinstellingen. Samenwerken over organisatiegrenzen heen is noodzakelijk om de dijken in Nederland weer op orde te brengen. Om deze samenwerking te bevorderen heeft het Hoogwaterbeschermingsprogramma (landelijk programma om de keringen langs de zee en de grote rivieren op orde te brengen en te houden.) in 2017 De Dijkwerkers opgericht, een community waarin professionals uit de watersector kennis delen over de bescherming van Nederland tegen klimaatverandering en zeespiegelstijging.