Zoeken

Algemeen bestuur stelt projectplan Waterwet versterking Rijnkade vast

Gepubliceerd op 14 september 2021

Het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel heeft op 14 september het projectplan Waterwet voor de versterking van de Rijnkade vastgesteld.

Dit plan heeft het afgelopen voorjaar ter inzage gelegen. Hierop zijn vier zienswijzen ingediend. In de Nota van Antwoord is beschreven hoe is omgegaan met deze zienswijzen.

Goedkeuringsbesluit

Het vastgestelde projectplan Waterwet inclusief de Nota van Antwoord wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de provincie Gelderland. De provincie beoordeelt of het plan niet in strijd is met het algemene belang en de regelgeving. Als dat niet het geval is, neemt de provincie een goedkeuringsbesluit.

Definitieve vaststelling

Samen met het ontwerp projectplan Waterwet heeft ook een aantal andere besluiten ter inzage gelegen (bijvoorbeeld de omgevingsvergunning voor het bouwen van de waterkering). Ook deze besluiten worden definitief vastgesteld en in het najaar van 2021 gelijktijdig met het projectplan Waterwet en het goedkeuringsbesluit van de provincie Gelderland ter inzage gelegd.

Start werkzaamheden

Het projectteam staat aan de start van de realisatiefase. In 2022 vindt de aanbesteding en contractvorming plaats. De aannemer of aannemerscombinatie heeft na gunning medio 2022 nog een aantal maanden voorbereidingstijd nodig voordat de schop daadwerkelijk de grond in gaat. Naar verwachting begint de aannemer op zijn vroegst begin 2023 met de werkzaamheden aan de waterkering. Vooruitlopend daarop verleggen nutsbedrijven op verschillende plekken kabels en leidingen, zodat deze niet in de weg liggen voor de nieuwe waterkering. Dit staat gepland voor de zomer van 2022.