Zoeken

Goedkeuring Projectplan Waterwet door Gedeputeerde Staten

Gepubliceerd op 24 oktober 2021

In het voorjaar zijn er vier zienswijzen ingediend op het ontwerp-projectplan Versterking Rijnkade Arnhem. De indieners hebben allemaal een Nota van Antwoord ontvangen. Daarbij is ook aangegeven in hoeverre deze zienswijzen hebben geleid tot een aanpassing van de ontwerp-besluiten.

Beroep indienen

Gedeputeerde Staten heeft het definitieve projectplan goedgekeurd. Op 25 oktober 2021 verschijnt de bekendmaking daarvan in het provinciaal blad. De tekst van deze bekendmaking (pdf, 136 kB) kunt u hier nalezen. Mensen die een zienswijze hebben ingediend, hebben zes weken de tijd om beroep in te dienen.

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen over het project kunt u contact opnemen met mw. T. Hoogerwerf van Waterschap Rijn en IJssel (tel. 06 4151 1289). Voor vragen over de gecoördineerde procedure kunt u terecht bij de provincie Gelderland, dhr. M. Martens, coördinator procedures (tel. 026 359 99 99).