Voortgangsbericht december 2018

Gepubliceerd op 6 december 2018

Het project bevindt zich aan het einde van de verkenningsfase. Het voorkeursalternatief wordt in de vergadering van het algemeen bestuur op 18 december 2018 behandeld. Daarna gaan we de volgende fase in, de planuitwerkingsfase.

Terugblik Rijnkadecafé 21 november 2018

De opkomst van het Rijnkadecafé van 21 november was beperkt. Dat had als groot voordeel dat er ruimte was om met elkaar inhoudelijk te spreken. Daar werd ook volop gebruik van gemaakt.

Verkeer

Iedere bijeenkomst zijn er vragen over het verkeer. Daar waar dit een positieve invloed op veiligheid en kwaliteit van leefomgeving heeft, zijn ze verwerkt. Vervolgens blijven er toch nog een paar vragen over. Op 21 november hebben wij u als bewoners geadviseerd om met het wijkteam leefomgeving contact te zoeken. Dan komt het vervolgens als een gezamenlijke afspraak terug voor ons project. Zij zijn bevoegd om zaken met u als bewoners concreet te maken en daar een besluit over te nemen. Gezien de reacties verwachten wij als projectteam dat u daar binnenkort een constructief overleg mee heeft.

De vraag over waar de op/afritten voor verkeer komen is al voor de zomer bepaald en onderdeel van het ontwerp voor de waterkering. Dit is bij het groen talud van de Nelson Mandelabrug (afrit) en bij het terrein van de Melkfabriek voorbij de John Frostbrug (op- en afrit).

Het projectteam heeft een brief ontvangen met het verzoek nog eens te kijken naar de routing voor de touringcars. De avond van het Rijnkadecafé was ook de gemeenteraad bijeen om een besluit te nemen over het Roermondsplein. Gemeente onderzoekt (let wel de verkeerscongestie Roermondsplein staat niet op zichzelf en is ingewikkeld) of er een kans is om de routing vanaf het Roermondsplein voor touringcars aan te passen, bijvoorbeeld met een toegang tot de afrit van de hoge naar de lage kade. Omdat er ook een toegang nodig is naar het nieuwe parkeergebied doet zich hier wellicht een kans voor. Verkeer is overigens de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Groen

Voor meer groen op de Rijnkade is veel steun. Gemeente Arnhem wil daar graag ruimte voor geven omdat dit bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving en tevens de uitstraling verbetert. Mits het groen ook goed onderhouden blijft. Kortom het is aan u als bewoners om per gebied of appartementengebouw hier met elkaar een besluit over te nemen.

Voor het openbaar groen is de mening van bewoners eenduidig. Aanleg van boomtuinen is een goed idee, graag een robuust en groen ontwerp, in beheer van de gemeente . Hoe deze er uit komen te zien en waar ze gaan komen vraagt nog verdere uitwerking.

Aandachtpunt is het snoeien van de bomen. Dit onderwerp is genoteerd en zal meegegeven worden aan beheer. Het verzoek om af te wisselen tussen lindebomen met kastanjebomen is verworpen vanwege veiligheid voor de kade. De huidige lindebomen uit 1880 geven een honingachtige vloeistof af die enorm plakt. We gaan naar een lindeboom zoeken die deze eigenschap niet heeft.

Ruimte

Aandachtspunt is het smalle deel tussen de Rodenburgstraat en het paviljoen Airborne @ the Bridge. De waterkering zal daar de plint van de huidige kering volgen, maar omdat de op/afrit daar verdwijnt oogt de ruimte die ontstaat als smal en onveilig voor verkeersdeelnemers. Tijdens de planuitwerking gaan we verder kijken naar de inrichting. Er is hier zowel op de bovenkade als de lage kade geen ruimte. De kering blijft daar ook nagenoeg gelijk. Maar met de inrichting van bijvoorbeeld de bolders, die nu flink naar binnen in de lage kade staan, kunnen we waarschijnlijk wel wat doen. Dat geeft als snel 1,5 meter ruimte. Kortom wordt vervolgd in 2019.

Welke invloed heeft de lage waterstand in de Rijn op de lage en hoge kademuur?

Van Alice Donders hebben we deze vraag ontvangen. De hoge en lage kade hebben alleen waar de lage kade heel smal is bij Airborne @ the Bridge een relatie met elkaar als een waterkerend systeem. Echter mocht de lage kade bezwijken dan zal dit wanneer de volledige lage kade weg is ook een gevolg hebben voor de hoge kade. Maar zo ver zal het als gevolg van een laag waterstand niet komen. Gemeente is als eigenaar en beheerder van de lage kade met dit onderwerp al gestart om de gevolgen van laag water op de kering van de lage kade te laten onderzoeken. Wij kijken uit naar deze uitkomsten. De hoge kade moet versterkt worden, daarvoor is dit proces gestart. De uitkomsten van het onderzoek, indien die een effect hebben op onze opgave gaan we daar dan bij betrekken. Kortom daar kunnen we pas (Programmatische Aanpak Stikstof) later antwoord op geven.

Walstroom en bewegwijzering wittevloot

Dit is een wens van de gemeente en zij zal ook voor de financiering zorgdragen, hierin gesteund door de provincie Gelderland. Het is geen vraagstuk voor het waterschap, mits we een oplossing vinden waarbij we de waterkering benutten. Dit onderwerp wordt meegenomen in de planuitwerkingsfase.

Tot slot wijzen wij u op de Rijnkade Kerstborrel van 19 december. Bent u erbij?!