Zienswijze indienen

Gepubliceerd op 30 maart 2021

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

Tegen de genoemde ontwerpbesluiten kunt u gedurende zes weken, bij voorkeur schriftelijk, zienswijzen indienen. Uw zienswijze dient in elk geval te bevatten:

  • uw naam en adres
  • datum
  • vermelding ‘Projectplan Waterwet dijkverbetering Rijnkade’ en zaaknummer 2021-001798.
  • inhoud van de zienswijze

Indienen van een schriftelijke zienswijze

U kunt uw schriftelijke zienswijzen sturen naar:

  • Per e-mail: post@gelderland.nl
  • Per post: Provincie Gelderland, afdeling Water, postbus 9090, 6800 GX Arnhem

Indienen van een mondelinge zienswijze

U kunt tijdens de terinzagelegging ook een mondelinge zienswijze indienen. Hiervoor kunt u op werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur een afspraak maken via het Provincieloket, telefoon (026) 359 99 99. Hiervan wordt een verslag gemaakt dat aan u wordt toegezonden.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de bevoegde instanties die de zienswijzen betrekken bij de definitieve besluitvorming. Uw zienswijze wordt zorgvuldig beoordeeld. Bij nieuwe inzichten kan uw zienswijze leiden tot aanpassingen in het definitieve projectplan of beschikking op vergunning(en). Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, wordt geïnformeerd over hoe hiermee is omgegaan via de Nota van Antwoord.

Als het projectplan definitief is vastgesteld door het waterschap en vervolgens goedgekeurd door de provincie, maakt de provincie dit bekend. Het goedkeuringsbesluit, het projectplan en de definitieve besluiten liggen vervolgens 6 weken ter inzage voor beroep.

Mocht uw zienswijze zijn afgewezen en bent u het hiermee niet eens, dan kunt u in beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op de gecoördineerde projectprocedure is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent onder andere dat er na afloop van de termijn voor het instellen van beroep geen nieuwe beroepsgronden kunnen worden aangevoerd en dat een zogenaamd ‘pro forma’ beroepsschrift niet mogelijk is.