MER-beoordeling

Gepubliceerd op 18 juni 2020

Voordat het project wordt uitgevoerd, moet in beeld worden gebracht wat de mogelijke effecten voor het milieu zijn. In de nieuwsbrief van 21 januari hebben we u al geïnformeerd over het proces waarin de milieueffecten worden beoordeeld en de provincie Gelderland uiteindelijk een MER-beoordelingsbesluit neemt. De landelijke discussie over stikstof heeft er toe geleid dat er nader onderzoek nodig was en dus ook dat het besluit uitgesteld moest worden.

MER-beoordeling en besluit provincie

De effecten op het milieu worden in beeld gebracht met een MER-beoordeling (MER staat voor milieueffectrapportage). Hierin wordt in hoofdlijnen bekeken welke milieueffecten (positief of negatief) er zouden kunnen zijn voor de aspecten natuur, waterhuishouding, archeologie en de leefkwaliteit van de omwonenden. Op basis van deze beoordeling besluit de provincie of de milieueffecten uitvoeriger onderzocht moeten worden met een Milieueffectrapportage (MER).

Stikstofdepositie en gevolgen voor natuurgebieden in de omgeving

De landelijke discussie over stikstof en de gevolgen daarvan voor de natuur waren aanleiding om ook voor het project Rijnkade de gevolgen van de stikstofuitstoot nader te beoordelen. Alleen tijdens de realisatiefase wordt meer stikstofuitstoot verwacht. De benodigde inzet van machines en transport voor de aanleg zijn ingevoerd in een model waarin berekend wordt waar de uitgestoten stikstof in Natura 2000-gebieden terecht komt (dit heet een zogenaamde Aerius-berekening). Daaruit blijkt dat er tijdens de realisatie een toename is van 0,01 mol/ha/jaar op kleine delen van de natuurgebieden Veluwe en Rijntakken. Vervolgens heeft een ecoloog deze resultaten nader bestudeerd en beoordeeld wat de gevolgen voor de kwaliteit van de natuur zijn. Conclusie: negatieve gevolgen voor Natura 2000-gebieden zijn door uitvoering van het project op voorhand uitgesloten.

MER-beoordelingsbesluit provincie Gelderland

De uitkomsten van deze onderzoeken zijn verwerkt in de MER-beoordeling waarin al geconcludeerd werd dat er voor de meeste aspecten geen negatieve milieueffecten zijn. Voor een enkel aspect, zoals de leefbaarheid tijdens de uitvoeringsfase van het project, is deze beperkt negatief. Er zal dan overlast zijn als een gevolg van de werkzaamheden. Gezien de beperkte en merendeels tijdelijke effecten, aangevuld met de nieuwe informatie over stikstofdepositie, verwachten wij dat de provincie Gelderland zeer waarschijnlijk zal besluiten dat er geen Milieueffectrapportage (MER) opgesteld hoeft te worden.

De MER-beoordeling en het MER-beoordelingsbesluit van de provincie Gelderland worden te zijner tijd ter inzage gelegd met andere benodigde besluiten voor het project Rijnkade. Zodra u deze kunt inzien, informeren wij u hierover.

Wellicht ook interessant voor u: