Zoeken

MER-beoordelingsbesluit provincie Gelderland

Gepubliceerd op 16 oktober 2020

Voordat het project Rijnkade wordt uitgevoerd, moet in beeld worden gebracht wat de mogelijke effecten voor het milieu zijn.

In de nieuwsbrief van juni hebben we u al geïnformeerd over het proces waarin de verwachte effecten van het project op het milieu in beeld worden gebracht met een MER-beoordeling (MER staat voor milieueffectrapportage). Er wordt op hoofdlijnen bekeken welke milieueffecten (positief of negatief) er zouden kunnen zijn voor aspecten als bijvoorbeeld natuur, waterhuishouding, archeologie en de leefkwaliteit van de omwonenden.

MER-beoordelingsbesluit

Op basis van de MER-beoordeling besluit de provincie of de milieueffecten uitvoeriger onderzocht moeten worden met een Milieueffectrapportage (MER). In de MER-beoordeling wordt geconcludeerd dat er voor de meeste aspecten geen negatieve milieueffecten zijn. Voor een enkel aspect, zoals de leefbaarheid tijdens de uitvoeringsfase van het project, is deze beperkt negatief. Gezien de beperkte en merendeels tijdelijke effecten heeft de provincie Gelderland besloten dat er geen Milieueffectrapportage (MER) opgesteld hoeft te worden.

De MER-beoordeling en het MER-beoordelingsbesluit van de provincie Gelderland worden te zijner tijd ter inzage gelegd met andere benodigde besluiten voor het project Rijnkade. Zodra u deze kunt inzien, informeren wij u hierover.