Partners

Gepubliceerd op 19 september 2019

De Rijnkade is over een lengte van 1,2 kilometer afgekeurd en moet voor de waterveiligheid versterkt worden. Het waterschap doet dit niet alleen. Diverse (overheids)partners zoals gemeente, provincie en Rijkswaterstaat spelen een belangrijke rol in het project. Ook bewoners en bedrijven aan de Rijnkade worden nauw betrokken bij het ontwerp en de plannen.

Gemeente Arnhem

Gemeente en waterschap geven aan samen de ambitie te ondersteunen om het project Rijnkade Arnhem, zowel vanuit waterveiligheid als vanuit het gemeentelijke beleid zoveel als mogelijk gezamenlijk te realiseren. De waterveiligheidsopgave is daarin leidend. Dit onderdeel van het project wordt bekostigd en gerealiseerd binnen de kaders van de financieringsregeling van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (landelijk programma om de keringen langs de zee en de grote rivieren op orde te brengen en te houden.). Voor de gemeente Arnhem is de versterking van de Rijnkade een goed moment om de Rijnkade een impuls te geven en de aantrekkelijkheid en verbinding met de binnenstad verder te bevorderen.

Een veilig Nederland met sterke dijken en ruimte voor rivieren

Nederland is kwetsbaar voor overstromingen. Zestig procent van ons land zou regelmatig onder water lopen zonder onze dijken en duinen. We willen een volgende grote overstroming vóór zijn. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.

Dit project  is onderdeel van 1.100 km dijken die die de waterschappen en Rijkswaterstaat de komende dertig jaar versterken: de grootste dijkversterkingsoperatie ooit.