Planning en fasering

Gepubliceerd op 21 oktober 2020

We onderscheiden een aantal fasen in de planning van dit project. In alle fasen houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen via een nieuwsbrief.

Planvoorbereidingsfase (2018)

In 2017 en 2018 is de planvoorbereidingsfase voor de versterking van de Rijnkade doorlopen. In deze periode is onderzocht wat er voor nodig is om de Rijnkade weer te laten voldoen aan de waterveiligheidseisen. In samenspraak met belanghebbenden is de gewenste locatie en de hoogte van de waterkering bepaald. Het resultaat hiervan is vastgelegd in het voorkeursalternatief 'Groene en levendige Rijnkade’. Het dagelijks bestuur van Waterschap Rijn en IJssel heeft dit voorkeursalternatief op 18 december 2018 vastgesteld.

Planuitwerkingsfase (2019-2021)

Met het vaststellen van het voorkeursalternatief is de planuitwerkingsfase van start gegaan. In 2019 werd het voorkeursalternatief technisch uitgewerkt zodat duidelijk werd hoe de waterkering van de Rijnkade er uiteindelijk uitziet. Dit is verwoord in het Projectplan Waterwet waarin de aanleiding en het ontwerp van de nieuwe waterkering is beschreven.

Het ontwerp van het projectplan Waterwet heeft van 8 april t/m 20 mei 2021 ter inzage gelegen. Hierop zijn vier zienswijzen ingediend. In het najaar 2021 wordt het definitieve projectplan Waterwet, inclusief de Nota van Antwoord, ter inzage gelegd. In de Nota van Antwoord wordt beschreven hoe is omgegaan met de ingediende zienswijzen.

Samen met het ontwerp projectplan Waterwet hebben ook een aantal andere besluiten ter inzage gelegen (bijvoorbeeld de omgevingsvergunning voor het bouwen van de waterkering). Ook deze besluiten worden definitief vastgesteld en gelijktijdig met het projectplan Waterwet in het najaar van 2021 ter inzage gelegd.

In de planuitwerkingsfase wordt er vooruitgekeken en nagedacht over randvoorwaarden voor de uitvoering om hinder voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. In 2021 en 2022 vindt de contractvorming en aanbesteding van het project plaats.

Realisatiefase (2022 en verder)

In deze fase wordt een aannemer gecontracteerd die het project daadwerkelijk uitvoert. De nieuwe waterkering wordt gebouwd zodat de Rijnkade weer aan alle veiligheidseisen voldoet. De aannemer begint op zijn vroegst begin 2023 met de werkzaamheden aan de waterkering. Vooruitlopend daarop zullen nutsbedrijven op verschillende plekken kabels en leidingen gaan verleggen, zodat deze niet in de weg liggen voor de nieuwe waterkering.