Vier denkrichtingen

Gepubliceerd op 19 juni 2019

Er waren vier denkrichtingen voor Dijkversterking Rijnkade. Deze varianten worden hieronder verwoord, in woord en beeld. Uiteindelijk is er één ontwerp ontstaan waar diverse aspecten uit de varianten zijn verwerkt. Dit ontwerp is 'Groene & Levendige Rijnkade'.

Thema 1: Groene Rijnkade

De Rijnkade wordt onderdeel van een attractievere en gezonde leefomgeving. Het nieuwe ontwerp biedt kansen voor meer groen op de hoge kade, klimaatbestendige maatregelen door meer water vast te houden in de bodem en het verminderen van hittestress (problemen die onstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopen tot 8 graden meer dan buiten de stad) op de kade.

Het verbinden van de groene singel rond de binnenstad met de Rijnkade is een belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp. Rond de John Frostbrug ligt al een groen balkon met brede grastaluds. Het is de ambitie om ook rond de Nelson Mandelabrug een vergelijkbare voorziening te maken zodat ook op die plek het groen van de Singel letterlijk verbonden wordt met de lage kade. Op deze wijze wordt de verbinding tussen de hoge en de lage kade attractiever en ontstaan er betere verblijfsplekken. Het beeld van de hoge kade tussen de twee bruggen wordt bepaald door een continue bomenrij die bestaat uit linden en kastanjes. Op dit moment zitten er enkele open plekken in de rij. In het ontwerp is het de ambitie om de eenheid van de bomenrij te versterken. Horeca speelt in op het thema door de terrassen vanuit een variatie van groen aan te kleden, waarbij ruimte is voor onderscheidend vermogen. De hoge kade is vanaf de lage kade een groene oase.

Themakaart Groene Rijnkade (pdf, 52 kB)

Presentatie Groene Rijnkade (pdf, 919 kB)

Thema 2: Water

Het is de ambitie om de verbinding tussen het water, de lage Rijnkade en de hoge Rijnkade te versterken. De Sint Jansbeek legt die verbinding. Het water van de Sint Jansbeek verbindt de stuwwal met het rivierenlandschap en de Sint Jansbeek vormt de verbinding waarlangs bezoekers van de binnenstad bij de Rijnkade uitkomen en andersom. Water wordt via de Sint Jansbeek het thema dat de binnenstad en de Rijnkade verbindt. De rivier wordt nog steeds veelal als barrière ervaren en niet als verbinding.

De Rijnkade wordt nadrukkelijke verbonden met de overzijde van de rivier, het gebied nodigt uit tot een rondje langs de rivier. Het water wordt zichtbaar, bij hoog water wordt men zich direct bewust van waterveiligheid, door middel van innovaties of een coupure in de waterkering die uit de grond omhoog komt. De versterkte hoge kade krijgt een ontwerp dat geïnspireerd is op het water, met name de stroomrichting van de rivier speelt daarbij een belangrijke rol. De plaats van de hoge kade kan variëren. Zo kan bijvoorbeeld de kadewand enerzijds naar voren worden geplaatst om terrassen op de hoge kade meer ruimte te geven en anderzijds kan de kadewand op andere plekken naar achteren worden geplaatst om evenementen op de lage kade te faciliteren. Per saldo blijft het hoogwatergebied voor de rivier dan gelijk.

Themakaart Water (pdf, 48 kB)

Thema 3: Rijnfront

Het Rijnfront is groter dan de binnenstad alleen. Het totaalbeeld van de kade wordt mede gevormd door de kade ten oosten van de John Frostbrug en de kade ten westen van de Nelson Mandelabrug. Bij de renovatie en vernieuwing van de kadewand ter hoogte van het centrum wordt de samenhang tussen alle onderdelen van de kade als uitgangspunt genomen voor het ontwerp.

De huidige vorm van de kadewand is vrij complex. Bij de vernieuwing wordt er gestreefd naar een vereenvoudiging van het ontwerp en een ingetogen uitstraling. Het ontwerp biedt alle ruimte voor gebruiksfuncties. Er wordt in het ontwerp rekening gehouden met voldoende ruimte voor de horeca (terrassen op de hoge kade) en de vernieuwing van straatmeubilair waarmee aantrekkelijke verblijfsplekken worden gemaakt. Samen met historische elementen zoals een oude kraan geeft dit de Rijnkade een nieuw aanzicht. Het is een ontwerp dat voldoet aan de uitgangspunten voor sober en doelmatig.

Themakaart Rijnfront (pdf, 51 kB)

Thema 4: Levendige Rijnkade

Met het thema Levendige Rijnkade willen de verschillende stakeholders met de gemeente Arnhem de levendigheid van de Rijnkade vergroten. De Rijnkade is na de wederopbouw opgebouwd als een woonboulevard met horeca en een lage kade voor Rijncruises, waarbij Arnhem vooral een vertrekkershaven is. Dat leidde tot een Rijnkade die levendigheid ontbeert en geen bestemming is om vanuit de binnenstad naar toe te trekken of om er van buiten de stad naar toe te gaan. Het is een Rijnkade die opvallend stil is.

De ontwikkeling van het opwaarderen van de openbare ruimte in de binnenstad heeft geleid tot verbetering van het woon- en verblijfklimaat in de binnenstad. Een levendige Rijnkade biedt restaurants en terrassen voor bezoekers. Ook de festivals op de kade en langs het water bieden meer levendigheid en vergroten de aantrekkingskracht van Arnhem aan het water. Juist de horeca, instellingen, bewoners en studenten kunnen aan dit thema een belangrijke bijdrage leveren. Het ontwerp van een Levendige Rijnkade nodigt uit tot verblijven en initiatieven om de levendigheid te bevorderen.

Themakaart Levendige Rijnkade (pdf, 57 kB)