Droogte vraagt aandacht maar leidt nog niet tot grote problemen

Gepubliceerd op 19 juni 2017

Het is droog in Nederland. Het KNMI spreekt van grote droogte in zuid- en west Europa. In de Achterhoek en Liemers houden we het aanwezige water zo lang mogelijk vast. We houden de situatie goed in de gaten en treffen  waar nodig en mogelijk maatregelen.

Waterpeilen

De waterpeilen in de beken en rivieren en grondwaterpeilen zijn laag. Op de Oude IJssel en de Berkel na hebben de meeste watergangen geen waterfvoer meer. De stuwpeilen van de stuwen in de Oude IJssel zijn met 5 cm verhoogd (om het water in het gebied te houden) en we laten in de Schipbeek en de Berkel extra water in vanuit het Twentekanaal. Door diverse vispassages gaat minder water. Zo zorgen we ervoor dat we de waterpeilen zo lang mogelijk kunnen handhaven. De verwachting is echter dat de peilen van zowel grond- als oppervlaktewater de komende week (door o.a. verdamping) nog verder zullen zakken.

Water onttrekken

Er is geen onttrekkingsverbod ingesteld voor het beregenen van gewassen. Alleen die onttrekkingen van grond- en oppervlaktewater die bij ons zijn gemeld of vergund, zijn toegestaan. Daarbij geldt voor oppervlaktewater dat onttrokken mag worden zolang er nog water over de eerstvolgende stuw gaat. De onttrekker moet dit zelf controleren. Het waterschap voert de komende week extra inspecties uit op naleving van de regels. De droogte treedt al vroeg in het seizoen op en het is niet te voorspellen hoe de rest van de zomer zal verlopen. Daarom vragen we om spaarzaam om te gaan met het beschikbare water.

Waterkwaliteit

We zien een toename van het aantal blauwalglocaties. Een actueel overzicht vind je op www.wrij.nl/blauwalg. Verder hebben zich tot op heden nog geen problemen voorgedaan met de waterkwaliteit. Wel warmt het water in beken en sloten flink op. Samen met de lage waterstanden kan dit de komende dagen gaan zorgen voor lage zuurstofconcentraties. Met name vissen kunnen hier last van hebben. We houden de situatie goed in de gaten. Ziet u veel dode vissen of heeft u een vermoeden op blauwalg? Meld het bij het waterschap.

Scheepvaart en recreatie

Voor de scheepvaart geldt er vanaf donderdag 22 juni voor sluis Doesburg een lengtebeperking. Dat betekent dat er geen schepen langer dan 55 m worden geschut. Dit heeft te maken met de lage waterstand op de Gelderse IJssel. Verder nodigt het warme weer uit tot zwemmen. Het waterschap adviseert alleen te zwemmen op de officiële zwemwaterlocaties. Alleen op die plekken worden regelmatig de waterkwaliteit gecontroleerd. Je vindt ze via www.zwemwater.nl. Springen van en zwemmen in de buurt van bruggen en stuwen is gevaarlijk en daarom verboden.


Neerslagtekort

Het neerslagtekort is een maat die aangeeft hoe droog het is. Het actuele neerslagtekort is te vinden op de website van KNMI. Hier zie je het huidige tekort, het gemiddelde tekort maar het ook verloop van droogte-recordjaar 1976