Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 6 december 2018

We hebben twee extreem droge zomers achter de rug. Daarom is belangrijk zoveel mogelijk water de grond in de krijgen. Elke druppel telt! Het waterschap houdt het water in beken en sloten zo lang mogelijk vast met (tijdelijke) stuwen. We hebben jouw hulp ook nodig!

Regen nodig

Om de grondwaterstanden weer op niveau te krijgen is regen nodig, veel regen. Valt dit niet dan zal dit volgend voorjaar jaar direct merkbaar zijn. Watergangen worden eerder afvoer loos en vallen eerder droog, de watertemperatuur stijgt dan sneller en grondwater zal eerder in het seizoen niet meer beschikbaar zijn voor gewassen. Hierdoor zullen de problemen voor de waterkwaliteit, de landbouw en de natuur van afgelopen jaar eerder herhalen en mogelijk langer duren.

Elke druppel telt

Aan extreme droogte valt weinig te doen. In droge perioden telt elke druppel, maar als er geen druppels zijn valt er ook niks te sturen. De droogte van afgelopen zomers was extreem, maar waarschijnlijk niet uniek. We zullen door de klimaatverandering in de toekomst vaker te maken krijgen met dergelijke perioden. Dat is een probleem dat niemand in zijn eentje kan oplossen. Daarom zet het waterschap komende winter samen met terrein beherende organisaties, Vitens (drinkwaterbedrijf), agrariërs (LTO (land en tuinbouw organisatie)) en particuliere landgoedeigenaren volop in op het zoveel mogelijk vasthouden van water.

Samen water vasthouden

Vasthouden van water betekent concreet dat het waterschap, via het peilbeheer, zo weinig mogelijk water afvoert naar de grote rivieren en zo veel mogelijk water in het gebied houdt. Dit betekent dat stuwen in de watergangen worden opgezet en de inlaatmogelijkheden vanuit grotere watergangen als de Berkel en Oude IJssel optimaal worden benut.

Naast het waterschap zijn er veel met partijen die, direct of indirect, invloed kunnen uitoefenen op de hoeveelheid water die kan worden vastgehouden. Daarom vraagt het waterschap gemeenten om extra aandacht te hebben voor afkoppelprojecten in het stedelijk gebied en terrein beherende organisaties en eigenaren om regenwater zoveel mogelijk te laten infiltreren in de bodem. Met drinkwaterbedrijf Vitens  zijn afspraken gemaakt om zoveel mogelijk water aan te voeren naar de door Vitens beheerde terreinen, waar infiltratievoorzieningen aanwezig zijn.

Op kavelniveau zijn het de grondeigenaren en de beheerders die maatregelen kunnen nemen in de haarvaten van het watersysteem. Agrariërs, particuliere grondeigenaren en terreinbeherende organisaties wordt gevraagd om mee te doen en duikers af te sluiten in de kleine watergangen die niet in beheer zijn bij het waterschap. Om dit te bevorderen stelt het waterschap duikerafsluiters ter beschikking aan grondeigenaren.