Spelregels en aanmelden

Gepubliceerd op 7 oktober 2016

Geïnteresseerde partijen kunnen via een formulier op de website aangeven waar, hoe en voor hoe lang zij een waterkrachtcentrale willen ontwikkelen. Het waterschap beoordeelt de ingediende informatie op juistheid en volledigheid. De partij die als eerste de juiste en volledige informatie heeft ingediend, mag een plan van aanpak uitwerken. Als dit goed onderbouwd en reëel is (naar het oordeel van het waterschap), gaat het waterschap een overeenkomst met die partij aan.

Spelregels

Melding van een initiatief

 • De kansenkaart is gepubliceerd op de website van Waterschap Rijn en IJssel en in Het Waterschapsblad. Vanaf die datum kunnen initiatiefnemers zich melden met een initiatief voor de ontwikkeling van een waterkrachtcentrale (WKC).
 • Het wordt aangeraden om voorafgaand aan de melding eerst contact te zoeken met de energie coördinator van het waterschap. De energie coördinator kan vragen beantwoorden en het contact leggen met een medewerker van het waterschap voor een verkennend gesprek. Door een vroegtijdige afstemming kan het proces worden bespoedigd. U kunt contact opnemen met onze energie coördinator via de button rechts op deze pagina.
 • Wanneer een initiatief kansrijk is en de initiatiefnemer wil het plan verder uitwerken kan er een melding worden gedaan bij het waterschap via het formulier rechts op deze pagina. In de melding moet de initiatiefnemer de volgende inlichtingen opnemen:

  • naam en adres van de aanvrager
  • locatie van de WKC
  • gewenste periode van aanleg van de WKC
  • korte omschrijving van het initiatief (type WKC, verankering in de watergang, eventuele effecten voor het watersysteem)
  • bijzonderheden bij dit initiatief
 • Pas (Programmatische Aanpak Stikstof) wanneer een partij als eerste de juiste en volledige informatie heeft ingediend voor de locatie kan deze partij een plan van aanpak uitwerken (zie hieronder). Dit wordt bepaald door het waterschap omdat hij de eigenaar is van de watergang en kennis heeft van het watersysteem. Indien bepaalde inlichtingen ontbreken ontvangt de initiatiefnemer een verzoek de inlichtingen aan te vullen. Bij een juiste en volledige aanmelding stuurt het waterschap een ontvangstbevestiging waarin zal zijn aangegeven of de initiatiefnemer de eerste partij is voor verdere uitwerking van het initiatief of (in geval er al een partij een aanmelding heeft gedaan) de initiatiefnemer op een wachtlijst komt te staan.

Uitwerking plan van aanpak en vervolg

 • Indien de initiatiefnemer zich als eerste voor de betreffende locatie heeft gemeld en alle benodigde inlichtingen heeft verstrekt, krijgt hij gedurende 2 maanden de tijd om de melding uit te werken tot een plan van aanpak. Als dat plan van aanpak (naar het oordeel van het waterschap) goed is uitgewerkt gaat het waterschap met de initiatiefnemer een privaatrechtelijke overeenkomst aan. In deze overeenkomst wordt opgenomen binnen welke termijn hij met de realisatie op de locatie moet beginnen. In het plan van aanpak moet de gewenste termijn onderbouwd inzichtelijk zijn en de initiatiefnemer moet uitgaan van een reële inschatting. Gedurende deze termijn heeft de initiatiefnemer de eerste optie voor het realiseren van de WKC op de betreffende locatie. Hij dient zich ervan bewust te zijn dat hij in die periode, naast de overeenkomst, een publiekrechtelijke vergunning voor de aanleg van de WKC moeten verkrijgen. Slaagt hij echter er niet in te starten met realisatie op de locatie binnen de overeengekomen termijn, dan wordt de overeenkomst ontbonden en dient de initiatiefnemer alle lopende vergunningsaanvragen terug te trekken.

Locatie komt weer vrij

 • De locatie komt weer vrij voor een andere initiatiefnemer als deze er niet in slaagt om tijdig een plan van aanpak te maken dat voldoet aan de eisen van het waterschap en wanneer hij er niet in slaagt de WKC tijdig te realiseren.
 • Uiteraard komt de locatie ook weer vrij indien de initiatiefnemer zelf beslist op enig moment te stoppen met de ontwikkeling.
 • De eerst volgende op de wachtlijst voor de betreffende locatie zal daarop in de gelegenheid worden gesteld om alsnog een plan van aanpak uit te werken.


Aanmelden

Meld uw initiatief aan via onderstaand formulier.

Vraag stellen

Heeft u een vraag over de kansenkaart, over uw initiatief of over de spelregels? Neem dan contact op met onze energie coördinator via m.ruigrok@wrij.nl