Extra aankoop grond

Gepubliceerd op 23 augustus 2013

Het waterschap heeft overeenstemming bereikt over de verwerving van circa 4 hectare landbouwgrond nabij het Aaltense Goor. Het waterschap heeft deze percelen aangekocht tegen een marktconforme waarde (getaxeerd door beëdigd taxateur). De circa 4 hectare aangekochte landbouwgrond wordt ingebracht in het gebiedsproces, waarbij per saldo niet meer grond nodig is voor het realiseren van doelen.

Nog in gebruik

In 2011 kocht Bureau Beheer Landbouwgronden namens waterschap en provincie een agrarisch bedrijf. Destijds konden de nu verworven gronden niet gekocht worden. Inmiddels is de betreffende agrariër verhuisd. Als gevolg van vertraging in de procedure op de nieuwe locatie, heeft deze agrariër recht op uitstel van levering (sloop bedrijfsgebouwen) en recht op gebruik van de verworven percelen. Het gebruik van de percelen geldt alleen voor 2013 en de verwijdering van de bedrijfsgebouwen zal binnenkort gereed zijn. De veldkavels en de recent aangekochte circa 4 hectare blijven dit jaar in landbouwkundig gebruik en de resterende huiskavel kent een extensief agrarisch gebruik.