Meer tijd nodig voor uitwerking


Het in beeld brengen van de 'plussen' en 'minnen' van de inrichtingsschets neemt meer tijd in beslag dan in september 2015 verwacht. Het zier er nu naar uit dat er halverwege 2016 meer duidelijkheid zal zijn.

In december 2015 is in een bestuurlijk overleg geconstateerd dat het in beeld brengen van de winst/effecten voor de verschillende doelen alsmede de afweging daarvan meer tijd vergt. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan naar onder andere de juridische consequenties en de landschappelijke, ecologische, hydrologische en landbouwkundige kwaliteiten. Met de gebiedspartners worden de mogelijkheden bekeken. In het proces wordt ernaar gestreefd dat alle belangen zorgvuldig worden afgewogen.

Per saldo meer natuur

In de inrichtingsschets is opgenomen dat een strook natuur van het Aaltense Goor wordt omgevormd naar landbouwgrond, daarentegen wordt er ook landbouwgrond omgevormd tot natuur. Per saldo zal het areaal aan natuur straks met ongeveer 30 hectare toenemen en is de verwachting dat zowel de natuurkwaliteit als de landbouwstructuur verbetert.  In het westelijk deel van het Aaltense Goor is waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) voorzien, waarbij een aantal dagen per jaar (bij piekafvoeren) water op het maaiveld zal staan.

Doordat de verschillende functies optimaler hun plek krijgen, is het mogelijk om de waterhuishouding voor het gehele gebied te verbeteren. Zowel de natuur als landbouw profiteren hiervan. Mogelijkheden voor recreatief medegebruik worden benut.

Voorlopige inrichtingsschets

In december 2014 hebben de betrokken bestuurder van het waterschap, de provincie, de gemeente Aalten en de gemeente Oude IJsselstreek, Staasbosbeheer, LTO (land en tuinbouw organisatie) samen met een vertegenwoordiging van grondeigenaren (agrariërs) de inrichtingsschets vastgesteld en de opdracht meegegeven deze verder uit te werken, waarin alle doelen en functies zo optimaal mogelijk hun plek krijgen. Deze inrichtingsschets is zoals de naam al zegt een schets en geeft de plannen globaal weer. Deze wordt momenteel dus verder uitgewerkt. Het uiteindelijke inrichtingsplan wat hieruit voortvloeit zal bestuurlijk worden vastgesteld en zal uiteindelijk via officiële procedures nog ter inspraak worden gepubliceerd. De schets is aan de rechterkant van deze pagina weergegeven.