Update september 2015


Vanaf begin dit jaar hebben de gebiedspartners gewerkt aan de inrichtingsschets om deze te vertalen naar een inrichtingsplan. Momenteel worden de puntjes op de i gezet en er worden nog wat laatste dingen uitgezocht en verwerkt.

Inrichtingsplan en onderzoek

Het adviesbureau Eelerwoude is gevraagd om het inrichtingsplan op te stellen, onderzoek te doen naar aanwezige flora en fauna en een compensatieplan op te stellen voor de aanpassing van de Omgevingsvisie (provinciaal plan waarin de provinciale doelen en belangen staat gedefinieerd, inclusief funtietoekenning) (Gelders NatuurNetwerk). Het inrichtingsplan en compensatieplan dienen tevens als input voor de aanpassing van het bestemmingsplan van zowel de gemeente Aalten als de gemeente Oude IJsselstreek.

En verder

In de planuitwerking worden alle ‘plussen’ en ‘minnen’ in beeld gebracht. De planuitwerking dient te leiden tot een haalbaar en betaalbaar plan, waarbij voor alle betrokken belangen een verbetering ten opzichte van de huidige situatie gerealiseerd wordt. Gezien de zorgvuldigheid en complexiteit van het gebiedsproces is het inrichtingsplan met onderbouwing nog niet gereed. De komende tijd worden de laatste resultaten uitgewerkt. Afhankelijk van de voortgang verwachten wij in het najaar van 2015 de betrokken bestuurders, de achterban en (lokale) belangenorganisaties nader te informeren. Vervolgens wordt de besluitvorming over het plan verder voorbereid, evenals de op te starten procedures (o.a. aanpassing bestemmingsplan, omgevingsvisie en -verordening).