Planning en fasering

Gepubliceerd op 22 november 2019

Staatsbosbeheer, LTO (land en tuinbouw organisatie) Noord afdeling Oost Achterhoek, gemeente Aalten, gemeente Oude IJsselstreek, provincie Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel hebben samen met de bewonerswerkgroep (vertegenwoordiging van grondeigenaren/agrariërs in het gebied) en andere belangenorganisaties (o.a. Stichting Natuur en Milieu Aalten, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en stichting Vennemarke) gewerkt aan het plan Aaltense Goor en Zwarte Veen. Dit plan bestaat onder andere uit:

  • ontwerp (inrichtingsmaatregelen, monitoring en beheer)
  • kavelruilproces;
  • verkoop drie wooneenheden (op perceel Luiten);
  • verkenning waterkwaliteitsverbetering

Wat gebeurt wanneer?

Het totale project wordt in 3 fasen uitgevoerd. Hieronder staat per fase aangegeven wat de werkzaamheden zijn.                       
 
Fase 1: Boterdijk
Vanaf begin december worden de werkzaamheden aan de Boterdijk uitgevoerd om nieuwe natuur te ontwikkelen en tegelijkertijd een waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) aan te leggen. De werkzaamheden omvatten: het kappen van het eerder genoemde wilgenbos, ontgraven en transporteren van de grond naar omliggende percelen, aanbrengen kade rondom het zuidelijke deel van de Boterdijk, het ophogen en afwerken van het bestaande wandelpad, het aanbrengen van beplanting, aanleggen ruiterpad en aanbrengen grote duiker onder de Boterdijk. Daarnaast worden er twee kleine parkeerplaatsen aangelegd. 
 
Fase 2: Aaltense Goor
Aansluitend op fase 1 zal in fase 2 de kwaliteit van de bestaande natuur in het Aaltense Goor worden verbeterd. De werkzaamheden bestaan uit het plaggen van de graslanden, grondtransport (binnen en buiten het gebied) en onderhoud aan de wandelpaden.
 
Fase 3: Zwarte Veen
De verwachting is dat we vanaf 2021 de werkzaamheden in het Zwarte Veen gaan uitvoeren.