Zoeken

Informatiebijeenkomst herinrichting Berkel Lochem-Almen op 20 april

Gepubliceerd op 25 maart 2021

Het waterschap heeft een voorlopig schetsontwerp gemaakt voor de herinrichting van de Berkel tussen Lochem en Almen. We hebben ons laten inspireren door betrokken agrariërs bij de kavelruil, wensen van Natuurmonumenten voor landgoed Velhorst en de mogelijkheden die het depot van Rijkswaterstaat biedt. Dit schetsontwerp willen we aan u laten zien en toelichten. Hierover gaan we graag met u in gesprek. Vanwege de voorschriften van het RIVM i.v.m. COVID-19 krijgt dit gesprek een andere vorm dan u wellicht gewend bent.

Op dinsdagavond 20 april is er een digitale informatiebijeenkomst. Deze is van 19:30 tot 20:30 uur online te volgen. In deze uitzending wordt het plan gepresenteerd, waarna de gelegenheid wordt geboden om telefonisch, per e-mail of via de chat vragen te stellen aan het projectteam. Uw ideeën, wensen en aandachtspunten proberen we vervolgens in de verdere planuitwerking mee te nemen.

U kunt de digitale bijeenkomst bijwonen via de projectpagina van de Berkel: https://www.wrij.nl/thema/actueel/projecten/actuele-projecten/berkel-lochem-almen/

Ook na de uitzending is er uiteraard nog voldoende tijd en gelegenheid voor uw inbreng op de plannen.

Waarom gaat de Berkel op de schop?

De Berkel is een ecologische verbindingszone voor o.a. stromingsminnende vissen. Op een aantal punten voldoet dit traject niet aan de ecologische randvoorwaarden die hierbij horen. Daarom wordt stuw Hogeweide vispasseerbaar gemaakt zodat vissen stroomopwaarts kunnen trekken en wordt stuw Velhorst verder geoptimaliseerd en geïntegreerd op het landgoed Velhorst. Daarnaast wordt de oever van de Berkel over een lengte van zes km natuurvriendelijk ingericht.

Voor de realisatie van deze doelen is meer ruimte nodig. Om de juiste gronden op de juiste plek te krijgen is het waterschap de afgelopen jaren met de aanliggende grondeigenaren gekomen tot een vrijwillige kavelruil.

Webinar Berkel

Landschappelijke inpassing

Naast het realiseren van ecologische doelen is de landschappelijke inpassing van de Berkel en het gebruik eromheen van groot belang. In het schetsontwerp is daarom rekening gehouden met oude (cultuur-)historische structuren waaronder de oude loop van de Berkel. Om van de Berkel te kunnen genieten blijft ze toegankelijk voor wandelaars, vissers en per kano. Wel is het medegebruik extensief zodat de natuur voldoende rust en ruimte houdt om zich te ontwikkelen.

Aanvullend op de kavelruil worden er in het project percelen en kavelsloten (scheidingssloten tussen 2 percelen) aangepast zodat ze goed aansluiten bij de bedrijfsvoering van de agrariërs. Grond die vrijkomt bij de herinrichting wordt hiervoor benut. Bij deze aanpassingen wordt rekening gehouden met het landschap, het reliëf en de benodigde afwatering. Hierbij werkt het waterschap nauw samen met de gemeente Lochem.

Kaart

Historische kaart voor 1900 ‘Berkel Ehzerwold-Velhorst’

Planning

Het project neemt meerdere jaren in beslag. De kavelruil heeft enkele jaren geduurd en wordt afgerond. Dit jaar wil het waterschap in samenspraak met belanghebbenden komen tot een definitief ontwerp. Zodra het definitieve plan de benodigde project- en bestemmingsplanprocedures heeft doorlopen volgt de uitvoering. Als alles volgens planning loopt hopen we de uitvoering medio 2022 te starten.

Voor aanvullende informatie over het project:

Louisa Remesal (omgevingsmanager), l.remesal@wrij.nl , 06 - 53658433

Voor aanvullende informatie over het webinar:

Mark Ketelaar (communicatie), m.ketelaar@wrij.nl , 06 - 22217052