Herinrichting Heksenlaak

Gepubliceerd op 18 december 2018

De voortgang van het project Heksenlaak is iets vertraagd. Er zijn in de afgelopen periode gesprekken gevoerd over ruiling van gronden. Dit heeft erin geresulteerd dat er aanvullende percelen direct grenzend aan de Heksenlaak beschikbaar zijn gekomen voor inrichting. Begin 2019 zal er een bodemchemisch onderzoek uitgevoerd worden. Op basis hiervan wordt het ontwerp opgesteld. Daarna worden de vergunningprocedures in gang gezet. Voor vragen kunt u terecht bij de projectleider: g.smit@wrij. (Waterschap Rijn en IJssel)nl