Herziening peilbesluit beneden-Berkel

Gepubliceerd op 13 september 2018

In 2014 is de Berkel bij Almen heringericht. Op dit traject meandert de Berkel en zijn de stuwen vispasseerbaar. Er is een hoog ambitieniveau voor ecologie gerealiseerd, met een vrijwillige kavelruil is de landbouwstructuur versterkt en het gebied is aantrekkelijker geworden voor recreanten. Afgelopen jaren is gebleken dat de gerealiseerde peil- en stromingsvariatie groter is dan vooraf was ingeschat. Omdat de waterpeilen niet altijd binnen de bandbreedte van het peilbesluit blijven is besloten het peilbesluit voor de beneden Berkel te actualiseren.

Variatie in peil

Naast een natuurlijker inrichting is voor de ecologie ook een meer natuurlijke peil- en stromingsvariatie gewenst. Deze variatie ontstaat door bij Lochem meer water te laten afstromen via de Berkel richting Zutphen, in plaats van dit water te lozen op het Twentekanaal. Daarbij mogen in normale omstandigheden de waterpeilen op de Berkel niet te hoog of te laag worden, zodat de landbouw er geen hinder van heeft.

Bandbreedte

Afgelopen jaren is gebleken dat de peil- en stromingsvariatie groter is dan vooraf aan de herinrichting van de Berkel was ingeschat. Op zich past dit goed binnen de ecologische doelstellingen die worden nagestreefd en voldoet de oppervlakte- en grondwaterstand ook nog prima aan de landbouwkundige norm. De waterpeilen in de beek blijven echter niet altijd binnen de bandbreedte van het peilbesluit.

Peilbesluit

Het huidige peilbesluit gaat uit van een min of meer vlak peil tussen de stuwen (zie onderstaande tekening). Dit vlakke peil kunnen we alleen handhaven bij weinig water en weinig begroeiing. Als de hoeveelheid water en de begroeiing toenemen, loopt het peil vanaf de stuw op. Om peil- en strominsvariatie mogelijk te maken is daarom een aanpassing van het peilbesluit nodig. De belangrijkste wijziging bestaat uit het beschrijven van de verhanglijn bovenstrooms van de stuw, passend bij het landbouwkundig gebruik (zie lichtblauwe stippellijn in het onderstaande tekening).

tekening peilbesluit 2

Planning

Door het dagelijks bestuur van het waterschap is 31 juli jl. besloten om het peilbesluit voor de beneden Berkel te actualiseren. De komende maanden wordt een nieuw peilbesluit uitgewerkt (concept) dat we eind dit jaar aan het waterschapsbestuur voorleggen. Na instemming wordt het nieuwe peilbesluit ter visie gelegd voor inspraak. Tijdens de inspraakperiode wordt ook een inloop georganiseerd om e.e.a. nader toe te lichten en vragen te beantwoorden. Na verwerking en bestuurlijke behandeling van inspraakreacties is de verwachting dat het waterschap voor de zomer van 2019 een nieuw peilbesluit vaststelt.


Nieuwsbrief

Dit artikel is opgenomen in de nieuwsbrief van september 2018. Bekijk de nieuwsbrief