Meedenken over het Berkeldal

Gepubliceerd op 29 juli 2019

De Melktap in Geesteren was donderdag 27 juni de locatie voor een druk bezochte bijeenkomst, georganiseerd door het waterschap. Circa 250 belangstellenden namen deel aan de informatiebijeenkomst over de projectvisie op de Berkel tussen Borculo en Lochem. In twee sessies, een in de middag en een in de avond, presenteerden omgevingsmanager Louisa Remesal en projectleider Gert-Jan Smit van het waterschap de visie, die tot stand gekomen was in overleg met betrokken bewoners. Eigenaren, bewoners en (agrarische) ondernemers namen kennis van hoe hun gebied er over vijf jaar uit zou kunnen zien.  Na de presentatie was er alle ruimte voor het gesprek aan thematafels over o.a. de aspecten landbouw, recreatie en landschap, die deel uitmaken van de visie.

Opgaven en doelen

Na een algemene aftrap door Louisa, zette Gert-Jan de projectdoelstellingen voor het Berkelproject uiteen. De huidige Berkel heeft teveel kenmerken van een rechttoe rechtaan afvoerkanaal, met als gevolg een gebrek aan variatie in structuur en stroming. Hierdoor worden vastgestelde opgaven en doelen, vanuit de Europese KaderRichtlijn Water,  niet gehaald. In de projectvisie van het waterschap worden aanpassingen voorgesteld om tegemoet te komen aan de vereiste normen: het zomerbed van de Berkel wordt versmald en het winterbed verbreed. Deze herinrichting maakt dit deel van de Berkel ook direct klimaatbestendig.

NB juli 2019 - foto inloopbijeenkomst Melktap 27 juni
Inloopbijeenkomst in de Melktap

Smaller zomerbed, breder winterbed

De gepresenteerde projectvisie gaat uit van een smaller zomerbed met méér structuur- en stromingsvariatie. Door de kades naar buiten toe te verplaatsen, ontstaat tegelijkertijd een breder winterbed met méér ruimte voor de verwerking van grote afvoeren. Door in het gebied de van nature aanwezige hoogtes aan weerszijde van het Berkeldal met elkaar te verbinden (en waar nodig op te hogen), ontstaat een meer natuurlijke kade. De Berkel wordt hierdoor zowel vanaf het land als vanaf het water beter zichtbaar en meer beleefbaar. Door gebruik te maken van bestaande natuurlijke hoogtes, zijn de kades minder zichtbaar in het landschap. De huidige normen voor wateroverlast worden in de visie uiteraard volledig gerespecteerd, zodat woningen en gebouwen geen hinder ondervinden..

Uitgangspunt: landbouwgrond handhaven

Uitgangspunt voor het project is dat er zoveel mogelijk grond beschikbaar blijft voor de landbouw. Buiten de ecologische verbindingszone, is er geen natuuropgave in het gebied direct langs de Berkel. Daar waar de Berkel wel invloed heeft op de landbouwgronden, komt er een regeling voor een eenmalige compensatie. Verder wil het waterschap, indien gewenst, initiatieven nemen in het starten van een kavelruil. Hierdoor kunnen kansen ontstaan voor een algehele verbetering van de landbouwstructuur in het gebied, dus ook in gebieden die verder van de Berkel afliggen. Daarbij wil het waterschap samenwerken met ondernemers om hun plannen, voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering, in te passen in de plannen van het waterschap.

Gesprekken na de zomer

De projectvisie die 27 juni gepresenteerd werd, kwam tot stand in samenwerking met een brede afvaardiging uit het gebied. Agrariërs, recreatieondernemers, gebruikers en bewoners vanuit het gebied dachten actief mee. Na de zomerperiode gaat het waterschap in gesprek met de direct betrokken belanghebbenden langs de Berkel, om inzicht te krijgen in de haalbaarheid van de projectvisie. Als u geïnformeerd wilt blijven over o.a. deze projectvisie, kunt u zich aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief. Deze verschijnt 2 tot 3 maal per jaar met informatie, nieuws en achtergronden over de projecten langs de Berkel tussen Borculo, Lochem en Almen. U kunt zich aanmelden voor deze nieuwsbrief via de link onderaan de projectenpagina van het waterschap. De presentaties en kaarten die gebruikt zijn tijdens de info-avond zijn hier eveneens beschikbaar: