Nieuw peilbesluit

Gepubliceerd op 6 november 2020

Het algemeen bestuur van het Waterschap Rijn en IJssel heeft afgelopen 8 september het peilbesluit voor de beneden-Berkel 2020-2025 definitief vastgesteld. De vaststelling betreft een herziening voor de peilvakken Velhorst-Besselink en Besselink-Warken. De vaststelling van het peilbesluit voor de peilvakken Lochem-Hoge Weide en Hoge Weide-Velhorst wordt uitgesteld tot de definitieve ecologische herinrichting van dit traject.

Bovengrens

In het peilbesluit dat eerder van kracht was, werd uitgegaan van een min of meer vlak peil voor het hele peilvak maar daarmee werden de beoogde KRW-doelen niet behaald. Daarom is nu gekozen voor een meer dynamisch peilbeheer waarmee KRW-doelen wel gehaald kunnen worden, passend bij het aangrenzend landbouwkundig gebruik. Een belangrijke toevoeging aan het peilbesluit is de vaststelling van een bovengrens van het peil, bovenin het peilvak, direct benedenstrooms van de eerstvolgende stuw (zie tekening).

Meer variatie

Met het nieuwe peilbesluit is meer peil- en stromingsvariatie mogelijk. Daardoor kan beter invulling worden geven aan de gewenste ecologische kwaliteit die werd beoogd met de reeds uitgevoerde herinrichting van de Berkel op dit traject. Met het vaststellen van een bovengrens benedenstrooms van de stuw (3) krijgen de agrariërs zekerheid over de drooglegging die nodig is voor hun landbouwgronden. De drooglegging is gebaseerd op grasland, het meest voorkomende landgebruik langs de Berkel.

Definitieve knipsel

Proef

De afgelopen jaren is onder normale omstandigheden maximaal 3 m3 per seconde doorgelaten bij stuw Lochem. Nu het peilbesluit bij Almen is aangepast willen we starten met het doorlaten van iets meer water door het doorlaatdebiet bij stuw Lochem te verhogen van 3 naar 4 m3/sec. Daarbij worden de peilen boven en benedenstrooms van de stuwen uiteraard nauwlettend in de gaten gehouden met behulp van peilbuizen.

Het waterschap realiseert zich dat de bovenstroomse peilen (bovengrens 3) bij de stuwen Hoge Weide en Lochem nog niet zijn aangepast in het Peilbesluit. We gaan er hierbij vanuit dat een verhoging van 1 m3 niet tot problemen leidt op dit traject. Enerzijds omdat dit traject nog niet opnieuw is ingericht zoals bij Almen en anderzijds omdat het waterschap eerder geen klachten heeft ontvangen van agrariërs uit dit gebied bij tijdelijke debietverhogingen die zijn doorgevoerd na de herinrichting bij Almen in 2014.

Met deze proef krijgt de beneden-Berkel iets meer peil- en stromingsvariatie die we kunnen monitoren en wordt ervaring opgedaan met peilvariaties op zowel het ingerichte als nog in te deel van de Berkel tussen Lochem en Warken