Peilbesluit beneden- Berkel

Gepubliceerd op 27 mei 2020

Van 9 maart tot en met 19 april jl. heeft het ontwerp-peilbesluit voor de beneden-Berkel, tussen Lochem en Warken, ter visie gelegen. Nadat de Berkel bij Almen opnieuw was ingericht, hebben we een aantal jaren intensief gemonitord om na te gaan of de doelstellingen van het project ook gehaald werden. Dit bleek op het gebied van de ecologie niet helemaal het geval te zijn.

Hierdoor is het wenselijk dat er naast een meer natuurlijke inrichting ook meer stromingsvariatie komt. Stroming van water ontstaat alleen bij voldoende peilverschil. Het huidige peilbesluit biedt te weinig ruimte om dit te realiseren.

Belangrijk verschil

In het nieuwe peilbesluit is daarom een waterstandsverschil tussen twee opeenvolgende stuwen bepaald. Hierbij is rekening gehouden met het in reliëf oplopende  maaiveld zodat de aanliggende percelen ook in het nieuwe peilbesluit voldoende drooglegging behouden. Belangrijk verschil is wel dat in het nieuwe peilbesluit de waterstanden zijn afgestemd op het meest voorkomende grondgebruik grasland en mais en niet meer op het meer kritische grondgebruik bouwland.

Water stroomt van hoog naar laag. Het aangrenzende maaiveld loop dan met de rivier mee omlaag. Als je omgekeerd redeneert, niet stroomafwaarts maar stroom opwaarts dan loopt ook het maaiveld op.

Definitieve knipsel

Onzekerheden oplossen

Vanwege de coronacrisis is de informatiebijeenkomst, die was gepland om het peilbesluit nader toe te lichten, komen te vervallen. Dit is jammer omdat we uit de ontvangen zienswijzen kunnen opmaken dat het ontwerp-peilbesluit bij een aantal betrokkenen vragen oproept en tot onzekerheid leidt. We gaan ons bezinnen op of en hoe we deze onzekerheden alsnog weg zouden kunnen nemen.