Zoeken

Project zijwatergangen Berkeldal, tussen Borculo en Lochem, goed op dreef.

Gepubliceerd op 6 november 2020

Het waterschap Rijn en IJssel is al geruime tijd actief in gebied tussen Borculo en Lochem met een nieuwe inrichting en beheer van de zijwatergangen van de Berkel. Het doel daarvan is: het inspelen op de klimaatverandering door de aanleg van meer waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) door de verbreding van de watergang, meer watervasthoudend vermogen van de bodem doordat het maaisel erin verwerkt wordt en meer biodiversiteit door de aanleg van een natuurvriendelijke oever. Om dit alles te bereiken zijn maatregelen bedacht en inmiddels ook in uitvoer gebracht. Wat zijn de resultaten tot nu toe van het proces?

Tekening 2

Model Agrarisch Beheer

Het begon allemaal in de periode november 2017 – april 2018, toen een werkgroep van agrariërs, burgers en overheden het model Agrarisch Beheer (zie hierboven) ontwikkelde, gebaseerd op de voorgenomen doelen. Op basis van dat model worden, sinds 2019, de aanpassingen langs de waterlopen uitgevoerd. Voor de aanwonende bewoners heeft deze nieuwe inrichting en beheermethode diverse voordelen: het slootmaaisel kan hergebruikt worden als organische stof voor een betere bodem (structuur), de natuur wordt beter bediend en kan verwaarding biodiversiteit opleveren, bijvoorbeeld via het puntensysteem van Friesland Campina. Daarnaast is er vermindering van de ruigtedruk vanuit het onderhoudspad.

Mooie samenwerking

Karel Hesselink, gebiedskenner/adviseur watersysteem, begeleidt het project vanuit Waterschap Rijn en IJssel. ‘Ik doe de eerste verkenning en de gesprekken met de boeren en ik pols of er draagvlak is. Ik regel ook de bestuurlijke zaken en procedures en daarna neemt de unit Onderhoud het over wat betreft de praktische uitvoering. Zij hebben het directe contact met de agrariërs bij de uitvoering. Vervolgens pak (poly aromatische koolwaterstoffen, vaak kankerverwekkende teerachtige producten) ik dan de afronding en evaluatie weer op. Het is een mooie samenwerking met enerzijds de bewoners en anderzijds bij ons intern tussen de units Waterbeheer en Onderhoud.

Iedereen tevreden

Het project is, zoals gezegd, gestart in 2019 en inmiddels prima op gang. Karel: ‘Afgelopen jaar hebben we een aantal zijwatergangen, onder andere in de Kulsdom, aangepast: fase 1 van het project. Het aan weerszijden gelegen smalspoorpad voor het onderhoud is daarbij aan één zijde schuin vergraven tot een natuurlijker talud. Het pad aan de andere kant is omgevormd tot een bredere strook voor machines. Het onderhoud wordt nu vanuit deze zijde uitgevoerd en het vrijkomende maaisel uit de sloot wordt afgevoerd. Het voormalige pad wordt later in het jaar met de wei mee gemaaid. De natuuroever biedt ruimte voor meer biodiversiteit en wordt minder vaak onderhouden. Met de betrokken agrariërs, in deze fase 5 boeren, hebben we het werk geëvalueerd en eenieder is tevreden over de nieuwe situatie. Iedereen is te spreken over de uitgevoerde werkwijze, het contact en dat het maaisel nu wordt afgevoerd. Men werkt graag mee en is content over het model. Daarom gaan we deze werkwijze verder uitrollen voor alle watergangen in het gebied: fase 2 (zie de kaart). Daarvoor zijn al goede gesprekken gevoerd met circa 30 grondeigenaren waar het aanwezige smalspoor wordt aangepast. Met eigenaren van grond aan de kant van het te vergraven talud is in dit stadium nog geen overleg gevoerd. Wanneer de verdere procedures zijn afgerond en we met de uitvoering gaan starten, vindt er per watergang nog nader overleg plaats met betrokkenen over praktische zaken.’

Hebt u vragen over het project dan kunt u contact opnemen met Karel Hesselink: 06-53142403 / K.Hesselink@wrij.nl. Felix Bokkers is de contactpersoon van de uitvoerende unit Onderhoud: 06 - 52 60 09 63 / F.Bokkers@wrij.nl

Tekening 3