Project zijwatergangen Berkeldal

Gepubliceerd op 29 juli 2019

In samenwerking met agrariërs, bewoners, gemeente en waterschap is een inrichtingsvoorstel uitgewerkt voor aangepast onderhoud van de zijwatergangen met de aanleg van een natuuroever. Het plangebied ligt globaal in het beekdal van de Berkel tussen Borculo en Lochem en betreft circa 20 kilometer aan zijwatergangen.

Onderhoudsvoorstel

Het aangepaste onderhoudsvoorstel komt concreet neer op:

  • het omvormen van een tweezijdig smalspoorpad naar een éénzijdige breedspoorstrook voor groot materieel;
  • het onderhoud van het te handhaven pad wordt onder voorwaarden uitgevoerd door de aanliggende eigenaar;
  • het maaisel uit de watergang wordt afgevoerd voor hergebruik in de landbouw;
  • aan de andere zijde wordt het ‘oude’ smalspoorpad omgevormd naar een natuuroever met als gewenst onderhoudsbeeld ‘Rivier-beekoever’.

natuuroever onderhoud 2

Enthousiaste samenwerking

Projectleider Karel Hesselink van het waterschap beleeft het project als zeer positief: ‘Het is een enthousiaste en actieve samenwerking. We hebben een mooie wisselwerking op het gebied van beheer, onderhoud en het nuttig en lokaal verwerken van vrijkomend organisch materiaal  Deze aanpak is daarnaast ook bedoeld voor de natuur, om de biodiversiteit aan planten en dieren te vergroten. Met het creëren van de natuuroever, ontstaan beschutte schuilplekken. Door de vegetatie deels ook in de winter te laten staan, kunnen insecten er overwinteren. De planning is om dit najaar met een aantal watergangen te beginnen. Daar gaan we de inrichting van de oevers en het onderhoud aanpassen. We starten bij boeren waarmee al overeenstemming is. De overige watergangen volgen dan de komende twee jaar. Daarvoor wordt nog contact gelegd met de eigenaren.’

Definitief voorstel ligt momenteel ter inzage

Het project is door het waterschapsbestuur goedgekeurd en er is budget beschikbaar gesteld voor de uitvoering. De komende weken ligt het plan ter visie en is in te zien op de website van het waterschap via de volgende link: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/wsb-2019-8208.html. Voor vragen en aanvullende informatie is projectleider Karel Hesselink bereikbaar op: k.hesselink@wrij. (Waterschap Rijn en IJssel)nl en (0314) 369369.