Startbijeenkomst vrijwillige kavelruil

Gepubliceerd op 13 september 2018

Waterschap Rijn en IJssel gaat samen met de provincie Gelderland aan de slag met de herinrichting van de Berkel op het traject Lochem-Almen. Om de voorgenomen doelen te kunnen realiseren heeft het waterschap een agrarisch bedrijf verworven en wordt een vrijwillige kavelruil opgestart. Op donderdag 11 oktober 2018 wordt hiervoor een startbijeenkomst georganiseerd voor betrokken grondeigenaren.

Klimaatrobuust en schoon

De wens is om de Berkel klimaatrobuust in te richten en de waterkwaliteit te verbeteren. Het waterschap zoekt daarbij naar koppeling met maatschappelijke opgaven, zodat zoveel mogelijk betrokkenen kansen en mogelijkheden kunnen benutten. Centraal uitgangspunt in het proces is dat de drie hoofdpijlers water, natuur en landbouw erop vooruit gaan.

Vrijwillige kavelruil

Centraal uitgangspunt in het proces is dat de drie hoofdpijlers water, natuur en landbouw erop vooruit gaan. Om de voorgenomen doelen te kunnen realiseren heeft het waterschap een agrarisch bedrijf verworven en wordt een vrijwillige kavelruil opgestart. Er is door het waterschap ca. 30 ha ruilgrond in het gebied aangekocht, die daarbij kan worden ingezet. Een deel van de grond is nodig voor de inrichtingsmaatregelen (15-18 ha). De overige grond kan worden benut als compensatiegrond. Het streven is om, bij voorkeur, binnen een jaar gronden te ruilen waarbij de diverse doelen worden gediend.

Landbouwstructuur met plus

Projectleider Jaco van Langen (waterschap Rijn en IJssel): ‘Het komende jaar ligt het accent op de vrijwillige kavelruil. Het waterschap praat echter niet alleen over een mogelijke grondruil met grondeigenaren, maar ook over mogelijkheden tot herinrichting van de Berkel of watergangen die daarop aansluiten. Zo kan het zijn dat we samenwerking opzoeken met particulieren, maar ook met Rijkswaterstaat, gemeente of Natuurmonumenten. Het waterschap streeft ernaar om over een jaar de kavelruil op orde te hebben, maar ook een door de streek gedragen plan te hebben. Niet alleen voor het watersysteem, maar ook voor het landschap en recreatie. Het is daarbij belangrijk dat de landbouwstructuur een plus krijgt.’

Boerderij aan Berkel

Informerende bijeenkomst en tafelgesprekken

Op donderdag 11 oktober van 10.00 tot 13.00 is een startbijeenkomst gepland voor betrokken grondeigenaren in Dorpshuis Ons Huis in Almen. Belanghebbenden zijn daarbij van harte welkom en ontvangen binnenkort een uitnodiging op hun huisadres. Het globale programma start met een toelichting van het waterschap over de stand van zaken, doelen en het proces. Daarna kunnen aan drie thematafels – kavelruil, opgave en projectplanning – gesprekken worden gevoerd en vragen worden gesteld. Vervolgens is er een lunch met mogelijkheid tot netwerken en het inplannen van afspraken met de kavelruilcommissie.  Aanmelden voor de informatiebijeenkomst kan via l.heebing@wrij.nl


Nieuwsbrief Berkel

Dit artikel is opgenomen in de nieuwsbrief van september 2018. Bekijk de nieuwsbrief