Update herinrichting Berkel Borculo- Lochem

Gepubliceerd op 8 juni 2020

Door het Corona-virus zijn de leef- en werkomstandigheden tijdelijk veranderd. Persoonlijke ontmoetingen zijn daardoor voorlopig niet mogelijk. Gert-Jan Smit, projectleider: ‘Daarom willen we iedereen via dit bericht informeren over de huidige stand van zaken van de voorgenomen herinrichting van de Berkel tussen Borculo en Lochem en het vervolg. Door de Corona-maatregelen verwachten we dat we hier meer tijd voor zullen moeten nemen.’

Geslaagde keukentafelgesprekken

Gert-Jan: ‘Voordat de Corona-maatregelen van kracht werden, hebben we op het traject Borculo-Lochem alle agrariërs langs de Berkel bezocht. We werden gastvrij ontvangen en hebben besproken onder welke voorwaarden men zou willen meewerken aan de herinrichting van de Berkel. Uitgangspunt daarbij was het inrichtingsprincipe dat in 2019 tijdens de ontwerpsessies is ontwikkeld.’ In dit inrichtingsprincipe worden de kades naar buiten gelegd, de loop (doorstroomprofiel) van de Berkel verkleind en de oevers natuurlijker ingericht. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor een beekloop met meer variatie en wordt de doorstroming natuurlijker. Met die inrichting worden ook de ecologische doelen gehaald en blijft er voldoende ruimte beschikbaar voor piekafvoeren. Uitgangspunt is dat de percelen tussen de kades beschikbaar blijven voor landbouwkundig gebruik.

Grote impact

Gert-Jan: ‘De gesprekken waren goed en constructief. De bereidheid om mee te werken aan de plannen is voorlopig nog beperkt. Wat vooral naar voren kwam, is de grote impact van een kadeverlegging op de agrarische bedrijven. De maatregelen vinden namelijk voor een groot deel plaats op de huiskavels. Als de kavels buitendijks komen te liggen (tussen de kades in) dan vraagt dit om bedrijfsaanpassingen die veel geld en grondmobiliteit vragen. Ook zijn er nog veel vragen over de effecten van het onder water staan (inundatie (overstroming van gebieden)) van gronden die buitendijks komen te liggen. In de uiterwaarden langs de grote rivieren is hier ervaring mee. Het waterschap zoekt in samenwerking met de LTO (land en tuinbouw organisatie) uit wat de belangrijkste verschillen zijn tussen het beheer van graslanden buitendijks en binnendijks.’

Financiële haalbaarheid

De bereidheid van agrariërs om mee te werken aan de herinrichting is mede afhankelijk van de compensatiemogelijkheden geboden kunnen worden. Het waterschap onderzoekt samen met de provincie de financieringsmogelijkheden voor de kadeverlegging en de landbouwkundige aanpassingen die dit vraagt. Naast de financiële uitwerking van het voorgestelde inrichtingsprincipe worden ook andere mogelijkheden onder de loep genomen. Gert-Jan: ‘Al met al hebben we nog heel wat huiswerk te doen voordat we concrete vervolgstappen kunnen nemen. De komende periode willen we benutten om de financiële haalbaarheid en de gevolgen van het inrichtingsprincipe verder uit te werken en zoeken we samen met de provincie naar mogelijkheden die het gebied nog meer te bieden heeft. Als de Coronamaatregelen het toestaan, willen we na de zomer een gebiedsbijeenkomst organiseren om alle belanghebbenden en betrokkenen te informeren over de geboekte resultaten en voortgang, waarna we een vervolggesprek willen inplannen met de direct belanghebbende agrariërs.