Update traject Borculo-Lochem en Heksenlaak

Gepubliceerd op 14 januari 2022

Corona gaf wat vertraging op de lijn, maar de processen hebben desondanks niet stilgelegen. En nu kan er weer voortvarend aangepakt worden, aldus Ellen, we staan in de startblokken om verder aan de slag te gaan rond de Berkel en Heksenlaak.

Berkeltraject: Strootman geen optie

De Strootmanvisie was de leidraad voor de ontwikkeling rond de Berkel tussen Borculo en Lochem. Nu bleek dat dit in de huidige tijdsgeest niet haalbaar was, zijn vervolgens vijf stapstenen benoemd. Onderzoek naar deze mogelijkheden is nog in volle gang. Ellen: ‘We zien dat onze doelstellingen op sommige stapstenen niet haalbaar zijn, zoals meer stroming in het water. Dat is met name voor de vissen die van stroming houden cruciaal. Het lijkt onmogelijk de stroming te vergroten, het water daar staat zelfs, statistisch gezien, twee keer per jaar stil. Het aansluiten van zijwatergangen op de Berkel is ook geen optie in verband met het peilverschil; de Berkel zelf ligt hoger.’

Foto bij intw Ellen
Projectleider Ellen Rijsdijk

Focus op beekherstel

Het traject Borculo-Lochem, dat ongeveer 6,5 kilometer beslaat, zal daarom vooral benaderd worden met de bedoeling de beek weer een natuurlijk aanzien te geven, zodat het van een kanaal weer meer een beek wordt. ‘Er zijn plannen in ontwikkeling, er is dus nog geen sprake van een definitief concept. Op de noordkant van Berkel willen we een onderhoudspad aanleggen van vier meter breed. Op een deel is dat al zo. Op de zuidkant is het de wens om natuurlijke oevers te realiseren. Door af te graven zou het talud iets flauwer worden en door beplanting met bosjes en bomen met doorkijkjes zal daar meer flora en fauna kunnen floreren. Bij de huidige Kattenbeek wordt onderzocht of deze door het bos kan afwateren op de Berkel. Dat geeft meer dynamiek en een natuurlijker beeklandschap. Verder zijn we in overleg met de eigenaren van (stapsteen) De Heest hoe we een natuurlijker landschap zouden kunnen creëren, bijvoorbeeld door aanleg van moeras, hooiland, kruidenrijk grasland en paaigrond in meanderende inhammen. Voor vogels, vissen en amfibieën zou dat een aantrekkelijk habitat (natuurlijke leefomgeving) zijn. Wat betreft de overige stapstenen is er nog onderzoek gaande. Er is nu nog geen tijdspad aan te geven. Het is een organisch proces en door overleg en afstemming komen we steeds een stapje verder of moeten we misschien concluderen dat de tijd nu nog niet rijp is.’

Heksenlaak: ontwerpplan in de maak

Het proces rond de Heksenlaak vroeg tijd, vertelt Ellen, want er werd overlegd met 16 partijen. ‘Het plan begint meer vorm te krijgen en voordat we dat aan het publiek kunnen presenteren, moeten we nog met een paar bewoners zaken bespreken. Natuurlijk moeten we ervoor zorgen dat iedereen droge voeten houdt en het plan goed de balans tussen grond- en oppervlakte waterstand beheerst. Om die balans goed te monitoren, hebben we nu al op een aantal plekken peilbuizen geplaatst. Hiermee krijgen we de huidige situatie goed in kaart en kunnen we ook als de maatregelen uitgevoerd zijn, de waterstanden checken.

Terug naar een natuurlijker beekdallandschap

Wat betreft de voorgenomen werkzaamheden zullen er geen grootschalige ingrepen gaan plaatsvinden, legt Ellen uit. ‘Het waterschap heeft een aantal percelen aangekocht bij de bron van de Heksenlaak. Voor de landbouw zijn deze percelen, vanwege hoge grondwaterstanden vaak minder geschikt en daarom past natuurontwikkeling daar beter. Er wordt aan inpassing gedacht van broekbos en moeras, kruidenrijk grasland en hooiland. Over een traject van twee kilometer willen we een natuurlijker beekdallandschap creëren. Voorbij de Lindeboomsweg zouden we graag het rabattenbos in ere willen herstellen, maar hiervoor zijn we nog in overleg met de eigenaar en aanliggende eigenaren. Daarna organiseren we een informatiebijeenkomst, waarbij we het plan graag aan iedereen die betrokken is voorstellen en in gesprek willen gaan.’