Project zijwatergangen Berkeldal: Samen aan de slag met een pilot en nieuw model!

Gepubliceerd op 9 april 2019

Vanuit het gebiedsproces ‘Beleef de Berkel’ is een werkgroep voortgekomen, die zich voor het Berkeldal - tussen Lochem en Borculo – bezighoudt met interessante vraagstukken. Hoe zorgen we samen – met bewoners, agrarische ondernemers en lokale organisaties – dat het beheer en onderhoud langs de Berkel en overige watergangen efficiënter en met meer biodiversiteit kan worden gedaan? En hoe kan het maaisel dat verkregen wordt zo nuttig mogelijk worden toegepast? De werkgroep ging aan de slag en de opbrengst is aanzienlijk: een nieuw model en pilot!

Model Agrarisch Beheer

Op basis van de onderzoeksvragen ontwikkelde een aantal agrariërs en betrokken bewoners, in samenwerking met het waterschap en de gemeente, voor het plangebied een gedragen voorstel voor een nieuw onderhoudsmodel. Het plangebied ligt globaal in het beekdal van de Berkel - tussen Borculo en Lochem - en betreft circa 20 kilometer aan zijwatergangen, aan weerszijden van de Berkel. Het ontwikkelde model Agrarisch Beheer wordt toegelicht met onderstaande illustratie. Het komt concreet neer op:

  • omvorming van tweezijdig smalspoorpad naar éénzijdige breedspoorstrook voor groot materieel
  • onderhoud van te handhaven pad wordt onder voorwaarden door de aanliggende eigenaar gedaan en afvoer slootmaaisel is bestemd voor hergebruik in de landbouw
  • herinrichting ‘oude’ smalspoorpad naar gewenst streefbeeld Rivier-beekoever.

zijwatergang berkel
Zijwatergang Berkel

Goedgekeurd als pilot

Het model is inmiddels besproken, toegelicht in een gebiedsbijeenkomst en voorgelegd aan het bestuurlijk platform Berkeldal. Vervolgens werd het afgestemd met 12 agrariërs in het gebied, die zich daarvoor hadden aangemeld. De reacties waren positief en er is een evenwichtig beeld verkregen. Het project is aansluitend door het waterschapsbestuur goedgekeurd, compleet met beschikbaar krediet. Het voorstel is nu om de zijwatergangen in het plangebied volgens het model Agrarisch Beheer te gaan aanpassen en te onderhouden (beheren). De pilot wordt over meerdere jaren uitgevoerd om zo kennis over en ervaring op te doen betreffende:

  • samenwerkingsmogelijkheden met agrariërs;
  • kosten en baten invloed a.g.v. het gewijzigde onderhoud op de waterdoelen en de exploitatie
  • effecten op het watersysteem met name t.a.v.de waterafvoer en het vasthouden van water (klimaatadaptatie).

Er worden momenteel gesprekken gevoerd met aan de waterloop aanliggende grondeigenaren. De projectleider van het waterschap (Karel Hesselink) neemt contact op met de betreffende bewoners. Voor vragen een aanvullende informatie is hij bereikbaar op: k.hesselink@wrij. (Waterschap Rijn en IJssel)nl en 06-53142403.