Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 26 april 2019

Voor de herinrichting van de Buurserbeek tussen Haaksbergen – Rietmolen is in 2017 een visie 
uitgewerkt (Eelerwoude 2017). In deze visie is de ontwikkelrichting voor 2 deeltrajecten beschreven; een agrarisch beekdal (traject 1) en een natuurlijk beekdal (traject 2). Voor traject 2; Watermolen - Mentinksweg is aanvullend door Eelerwoude een voorlopig ontwerp (VO) uitgewerkt.

Bovenstrooms Oostendorper watermolen

Voor het oostelijk deel van plangebied, bovenstrooms van de Oostendorper watermolen (traject 1; Schansweg – Oostendorper Watermolen), gaan we uit van het inrichtingsprincipe ‘agrarisch beekdal’. Dit gebied heeft een sterk landbouwkundig karakter en kent een hoge gronddruk. Nadrukkelijk wordt in dit traject gezocht naar functiecombinatie van landbouw, water en natuur voor het creëren van extra waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden), de aanleg van stapstenen en een natuurvriendelijke inrichting van de beek. Voor dit traject is onlangs een nadere systeemanalyse uitgewerkt en een kansenkaart opgesteld.
Op korte termijn starten we de gesprekken met eigenaren in dit gebied om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de gewenste inrichting. Hiervoor zal een gebiedsproces worden opgestart waarbij we mogelijkheden zien om dit te combineren met de opgave die LTO (land en tuinbouw organisatie) heeft voor de uitwerking van de DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer)-maatregelen (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer) op het erf en de percelen van de betrokken agrariërs.

Benedenstrooms Oostendorper watermolen

Voor het westelijk deel van het plangebied, benedenstrooms van de Oostendorper watermolen (traject 2; Oostendorper Watermolen - Mentinksweg), met overwegend natuurgronden en landgoederen van het Lankheet en het voormalige Assink, wordt er meer ruimte in de breedte gezocht voor beekdalherstel, waterberging en natuur. In dit gebied is het verkrijgen van de juiste grondposities een minder ingrijpende opgave, aangezien Landgoed Lankheet de benodigde gronden grotendeels in eigendom heeft en mee wil werken aan de ontwikkelrichting.

Tussen waterschap, Landgoed het Lankheet en Rijkswaterstaat is op 13 februari 2019 een uitvoeringsovereenkomst gesloten om gezamenlijk de natuurcompensatie en een klimaat robuust watersysteem te realiseren. Binnen het Lankheet worden grote delen van de beek omgevormd naar een natuurlijk beekdal met meer ruimte voor water en natuur, naast ruimte voor extensieve landbouw, wonen, recreatie en educatie. Binnen dit traject worden waar mogelijk kades verwijderd waardoor het beekdal begrensd wordt door natuurlijke barrières en gronden bij hoge waterstanden kunnen inunderen (overstromen van gebieden). Het zomerprofiel van de beek wordt verkleind en een aantal oude meanders worden weer aangesloten. Om de vloeivelden te herstellen wordt zomerinundatie geherintroduceerd naar historisch ontwerp.

Het beekdalherstel zoals voorgesteld in de Visie en het Voorlopig ontwerp uit 2017 past in de ambities van Rijkswaterstaat en Landgoed het Lankheet. Door het waterschap en het Lankheet zijn inmiddels diverse landbouw percelen aangekocht die na inrichting als natuurgrond worden door geleverd aan het Lankheet. Bovendien verleent het Lankheet haar medewerking voor de realisatie van het inrichtingsplan en stelt hiervoor ook de benodigde gronden beschikbaar voor waterberging en herinrichting van de beek. Het Lankheet is voorts bereid het beheer en onderhoud van de gerealiseerde landnatuur voor haar rekening te nemen.

Meedenken

De opgaven, eisen en wensen voor de Buurserbeek en de directe omgeving zijn in kaart gebracht en vertaald in de Visie, het Voorlopig Ontwerp voor het westelijk deel en de Systeemanalyse en Kansenkaart voor het oostelijk deel. De omgeving en betrokken stakeholders zijn actief benaderd om mee te denken bij het opstellen hiervan.

Voor het westelijk deel wordt in 2019 het Definitief Ontwerp (DO) opgesteld en afgestemd met de direct betrokkenen. Daarna zullen de vergunningprocedures worden opgestart en zal aansluitend het uitvoeringsontwerp en de aanbesteding worden voorbereid waarna daadwerkelijk met de uitvoering van maatregelen kan worden gestart.

Voor het oostelijk deel zal in 2019 het gebiedsproces worden opgestart met het geven van voorlichting en het voeren van keukentafel gesprekken met de direct betrokken grondeigenaren om zo in samenspraak met het gebied tot een schetsontwerp te komen.